ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 งานประชุมสภาคุณภาพ ครั้งที่ 5/2562 (31/7/2019)
     ศูนย์พัฒนา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมสภาคุณภาพ ครั้งที่ 5 โดยได้มอบรางวัลดาวทองกลุ่มคุณภาพ 3 รางวัลได้แก่ กลุ่ม Eagle eye ,กลุ่มรักษ์ฟัน และกลุ่ม B-Nest นอกจากนี้ได้มอบรางวัลชมเชยบุคคลแก่ นายสมเกียรติ พุ่มราตรี ตำแหน่ง พนักงานเปล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ...   อ่านต่อ..

 ดาวน์โหลด เอกสารงานวันคุณภาพ ครั้งที่ 31 (20/12/2018)
     ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA : Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  อ่านต่อ..

 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล (16/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนารพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ --->>   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 ต้อนรับคณะกำกับติดตามหน่วยบริการรับการส่งต่อด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (18/11/2019)
     พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ที่เข้าติดตามคุณภาพหน่วยบริการที่ได้รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ตามที่ รพ.ฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลส่งต่อ เมื่อ 15 พ.ย.62 ...   อ่านต่อ..

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย อ.ชลทิชา จำรัสพร ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Solution Center เมื่อ 2 ส.ค.60 ...   อ่านต่อ..

 รับการเยี่ยมตรวจประเมินระบบยา (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร่วมกับกองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบยา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อให้การเยี่ยมประเมินจากภายนอกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง ผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เมื่อ 31 ก.ค.60 ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล (19/12/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ บ้านอัมผวารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ... อ่านต่อ

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ รพ.ฯ (12/12/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ รพ.ฯ เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ... อ่านต่อ

 อบรมการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (6/12/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 QI DAY ครั้งที่ 32 (6/1/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 32 "Make trust with my HERO" ในวันที่ 24 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital Forum) ครั้งที่ 1 (18/11/2019)
     พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พร้อมคณะเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital Forum) ครั้งที่ 1 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ขับเคลื่อน ตลอดจนสื่อสารถึงผลลัพธ์การดำเนินการให้มีการขยายเครือข่าย รพ.คุณธรรมให้กว้างขวางออกไปนอกกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 ณ ห้องไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ... อ่านต่อ

 งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 (20/12/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA : Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงาน
 การประชุมเรื่อง แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ (10/1/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดการประชุมเรื่อง แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรในกองทันตกรรมมีความรู้เรื่อง lean และสามารถนำมาใช้ในการให้บริการกองทันตกรรมให้มีคุณภาพต่อไป โดย น.ท.หญิง พนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 ... อ่านต่อ

 นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.2553 (29/3/2011)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ นำเสนอแผนกลยุทธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551-2555 แก่คณะตรวจเยี่ยมจาก สรพ. ในวันที่ 12 พ.ย.53..อ่านต่อ

 นำเสนอ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. (29/3/2011)
     ชมการนำเสนอ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. อ่านต่อ

ทั้งหมด..