รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
งานพัฒนาคุณภาพ
Contact
 
เปลี่ยนแปลงการต่อสาย รหัสแพทย์
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ประชาสัมพันธ์  งานพัฒนาคุณภาพ  
  งานพัฒนาคุณภาพ   
เนื้อหา   
 
 

      เนื่องด้วย รพ.ฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง และสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับประเทศ สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ในทุกสาขา มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้สามารถทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ ซึ่งในการที่ รพ.ฯ จะพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้ามหมายดังกล่าว ระบบข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านการบริการและด้านวิชาการ จะต้องส่งผ่านให้ผู้มารับบริการได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถขยายผลนำไปบอกต่อแก่ผู้ป่วยรายอื่นๆได้

      ดังนั้นเพื่อให้ รพ.ฯ มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมต่อกัน ผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ รพ.ฯ และความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ปราศจากโรค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ รพ.จึงได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้น ดังนี้
 
      ๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
      ๒. การพัฒนาและปรับปรุงเวบไซต์ รพ.ฯ
      ๓. งานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร “คุ้มเกล้าฯ”
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]