รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
งานพัฒนาคุณภาพ
Contact
 
เปลี่ยนแปลงการต่อสาย รหัสแพทย์
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ประชาสัมพันธ์  งานพัฒนาคุณภาพ  
  งานพัฒนาคุณภาพ   
เนื้อหา   
 
 

      เนื่องด้วย รพ.ฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง และสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับประเทศ สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ในทุกสาขา มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้สามารถทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ ซึ่งในการที่ รพ.ฯ จะพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้ามหมายดังกล่าว ระบบข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านการบริการและด้านวิชาการ จะต้องส่งผ่านให้ผู้มารับบริการได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถขยายผลนำไปบอกต่อแก่ผู้ป่วยรายอื่นๆได้

      ดังนั้นเพื่อให้ รพ.ฯ มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมต่อกัน ผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ รพ.ฯ และความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ปราศจากโรค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ รพ.จึงได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้น ดังนี้
 
      ๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
      ๒. การพัฒนาและปรับปรุงเวบไซต์ รพ.ฯ
      ๓. งานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร “คุ้มเกล้าฯ”
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]