รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
งานพัฒนาคุณภาพ
Contact
 
เปลี่ยนแปลงการต่อสาย รหัสแพทย์
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ประชาสัมพันธ์    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
 
                    ประเภทวิชาชีพ

                           ชื่อ- สกุล

นายทหารประชาสัมพันธ์ ๑ คน

น.ส.กรุณาภา แก้วมณี

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน

น.ส.สิริพรรณ สภานนท์

เจ้าหน้าที่ ๑๔ คน

น.ส.กมลชนก เกิดโภคา

 

นางนัฐิยา ฉันทสิริวรวัฒน์

 

นางณัฎฐยา ไกรปราบ

 

นางไพรินทร์ พงษ์ศิลป์

 

น.ส.จุฬากรณ์ โชยดิรส

 

น.ส.ทิพวรรณ ดีเกิด

 

นางอัญชลี พันโท

 

น.ส.ศรีเรือน ไวยวารี

 

นางณัฏฐ์ชานันท์ ทับทอง

 

น.ส.อภิชญา ตะวันเที่ยง

 

น.ส.ปารณีย์ วัฒนสุข

 

น.ส.พัชรดา บุญสินไทย

 

นางสุกัญญา พัวพงษ์ประพันธ์

 

 

 

  
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]