รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
งานพัฒนาคุณภาพ
Contact
 
เปลี่ยนแปลงการต่อสาย รหัสแพทย์
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ประชาสัมพันธ์    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
 
                    ประเภทวิชาชีพ

                           ชื่อ- สกุล

นายทหารประชาสัมพันธ์ ๑ คน

น.ต.หญิง อรฉัตร ศรีเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน

น.ส.สิริพรรณ สภานนท์

เจ้าหน้าที่ ๑๔ คน

น.ส.กมลชนก เกิดโภคา

 

นางนัฐิยา ฉันทสิริวรวัฒน์

 

นางณัฎฐยา ไกรปราบ

 

นางไพรินทร์ พงษ์ศิลป์

 

น.ส.จุฬากรณ์ โชยดิรส

 

น.ส.ทิพวรรณ ดีเกิด

 

นางอัญชลี พันโท

 

น.ส.ศรีเรือน ไวยวารี

 

นางณัฏฐ์ชานันท์ ทับทอง

 

น.ส.อภิชญา ตะวันเที่ยง

 

น.ส.ปารณีย์ วัฒนสุข

 

น.ส.พัชรดา บุญสินไทย

 

นางสุกัญญา พัวพงษ์ประพันธ์

 

 

 

  
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]