กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการกลางปี 2562 (28/10/2019)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการกลางปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..


 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 โครงการบรรยายเรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (12/11/2019)  
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการบรรยายเรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 7-8 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้า" ...   อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด (18/10/2019)
     การประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย น.ต.หญิง ภาณินี ดวงฉ่ำ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ...   อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการ Geriatric Emergency Medicine (18/10/2019)
     การประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง Geriatric Emergency Medicine โดย ผศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร คุ้มเกศ   ...   อ่านต่อ..


 โครงการร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์ (18/10/2019)
     คณก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ ได้จัดโครงการ"ร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์" เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโภชนาการ เพื่อเป็นการให้คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ฯ ในการเปิดงาน ...   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 (4/10/2019)
     พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และอาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62   ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..