กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย (5/2/2020)
     สำนักงานศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดและร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี 2563 สามารถส่งงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งการนำเสนอ Free paper บทคัดย่อ ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง e-mail: research.bhumibol@outlook.co.th  อ่านต่อ..


 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 ภาพการบรรยายวิชาการ... ชัก-ไม่ธรรมดา (21/2/2020)  
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายวิชาการ "ชัก-ไม่ธรรมดา" บรรยายโดย: นพ.ธีรเวชช์ แพทยานันท์, พญ.อรกมล ศิริมาศ, พญ.กันตา เหรียญเสาวภาคย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ...   อ่านต่อ..


 โครงการปัจฉิมนิเทศและดูงานแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 (20/2/2020)  
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ...   อ่านต่อ..


 โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิตแพทย์ (5/2/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิตกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิต เปิดโอกาสในการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างนิสิตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิต เมื่อวันที่ 1 ก.พ.63 ...   อ่านต่อ..


 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (4/2/2020)
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการวิจัยทางคลินิก สำหรับแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยการอบรมจัดเป็น 2 รอบ ในวันที่ 30 ม.ค.63 และ 3 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.1 : Mystery of the unconscious (31/1/2020)
     ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.1 : Mystery of the unconscious  โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี, น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ และนพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..