นิสิตแพทย์
 
กองแพทยศาสตร์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
   ปฏิทินวิชาการ


 

 
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
viewbranch
การศึกษาและฝึกอบรม  ข่าวสารการศึกษาและฝึกอบรม    นิสิตแพทย์  กองแพทยศาสตร์  
  กองแพทยศาสตร์   
เนื้อหา   
 

         รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับการยอมรับจากแพทยสภา ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ อินเทิร์นปฎิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเริ่มมีภารกิจฝืกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ทั่วไปเป็นสาขาแรก ปัจจุบันมีการเปิดอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ๑๗ สาขา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการเริ่มต้นโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพอากาศ เรียกว่า โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ เป็นการรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศใน พ.ศ. ๒๕๓๑ และ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินไปได้ด้วยดี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น ต่อมามีการยกระดับขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ ต.ค. ๒๕๓๓ และสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มแพทย์ในชนบท รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่เป็น "โครงกรผลิตแพทย์เพื่อชนบท" โดยรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เช่นเดียวกับหลักสูตรแพทย์ทั่วไปในปี พ.ศ.๒๕๔๙..

 

 

            ผลงานของการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองเห็นขีดความสามารถในการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่  โดยรับนิสิตจากผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาวิชาแพทย์ โดยมุ่งหวังให้แพทย์ที่จบหลักสูตรนี้เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ จึงได้มีการลงนามร่วมระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533
 
             เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น  ซึ่ง น.อ. วิบูลย์ ตระกูลฮุน เป็นแพทย์ท่านแรกที่ดูแลหน่วยนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อประสาน การจัดทำหลักสูตร การคัดเลือกนิสิตแพทย์และทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับนิสิตแพทย์ ในที่สุดหน่วยแพทยศาสตร์ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษาในวันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยวบรวมเอาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานนิสิตแพทย์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม คณะกรรมการหอพักโดยที่การวางแนวทางในการพัฒนาและการจัดการกระทำโดยคณะกรรมการของแต่ละหน่วยเพื่อให้อิสระในการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทิศทางหลักในการพัฒนาจะถูกวางกรอบโดยคณะกรรมการแพทยศาสตร์

 
  ผู้บริหารปัจจุบัน  น.อ.วัชระ พิภพมงคล หก.กพศ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
   - กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียน-การสอน
 
- Skill Lab
      E mail/โทรศัพท์  mededrtaf@gmail.com/ 27463-5
จำนวนทั้งหมด  9 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]