นิสิตแพทย์
 
กองแพทยศาสตร์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ
 
แบบฟอร์ม|ใบสมัคร
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัยฯ ของรพ.ฯ
 
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

65 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

ทีมงานรายการคุณหมอขอเฮลท์ บันทึกเทปรายการ(ครั้งที่ 2) สัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ รพ.ฯ

 • น.อ.สันติ ศรีเสริมโภค
  รองผอ.รพ.ฯ เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้หญิงตั้งครรภ์
  ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค 57
 • น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา
  รองผอ.รพ.ฯ เรื่องลิ้นหัวใจรั่ว
  ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 57
 • ร.อ.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร เรื่องกรดไหลย้อน
  ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 57

ทาง New TV ช่อง 18 ทุกคืนวันเสาร์ 23.30-00.30 น.

ทีมงานรายการคุณหมอขอเฮลท์ บันทึกเทปรายการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.ฯ ครั้งที่ 3

 • โรคปวดคอเรื้อรัง
  โดย ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค.58
 • โรคไวรัสตับอักเสบบี
  โดย น.อ.ชินวัตร์ สุทธิวนา อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค.58
 • โรควุ้นตาเสื่อม
  โดย ร.อ.รณกร ปัญจพงษ์ จักษุแพทย์
  ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค.58

เปลี่ยนเวลาเป็นวันอาทิตย์ ทาง
New TV ช่อง 18
13.00-14.00 น.

html code 
viewbranch
การศึกษาและฝึกอบรม  ข่าวสารการศึกษาและฝึกอบรม    นิสิตแพทย์  กองแพทยศาสตร์  
  กองแพทยศาสตร์   
เนื้อหา   
 

         รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับการยอมรับจากแพทยสภา ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ อินเทิร์นปฎิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเริ่มมีภารกิจฝืกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ทั่วไปเป็นสาขาแรก ปัจจุบันมีการเปิดอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ๑๗ สาขา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการเริ่มต้นโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพอากาศ เรียกว่า โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ เป็นการรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศใน พ.ศ. ๒๕๓๑ และ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินไปได้ด้วยดี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น ต่อมามีการยกระดับขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ ต.ค. ๒๕๓๓ และสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มแพทย์ในชนบท รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่เป็น "โครงกรผลิตแพทย์เพื่อชนบท" โดยรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เช่นเดียวกับหลักสูตรแพทย์ทั่วไปในปี พ.ศ.๒๕๔๙..

 

 

            ผลงานของการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองเห็นขีดความสามารถในการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่  โดยรับนิสิตจากผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาวิชาแพทย์ โดยมุ่งหวังให้แพทย์ที่จบหลักสูตรนี้เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ จึงได้มีการลงนามร่วมระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533
 
             เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น  ซึ่ง น.อ. วิบูลย์ ตระกูลฮุน เป็นแพทย์ท่านแรกที่ดูแลหน่วยนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อประสาน การจัดทำหลักสูตร การคัดเลือกนิสิตแพทย์และทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับนิสิตแพทย์ ในที่สุดหน่วยแพทยศาสตร์ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษาในวันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยวบรวมเอาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานนิสิตแพทย์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม คณะกรรมการหอพักโดยที่การวางแนวทางในการพัฒนาและการจัดการกระทำโดยคณะกรรมการของแต่ละหน่วยเพื่อให้อิสระในการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทิศทางหลักในการพัฒนาจะถูกวางกรอบโดยคณะกรรมการแพทยศาสตร์

 
  ผู้บริหารปัจจุบัน  น.อ.วัชระ พิภพมงคล หก.กพศ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
   - กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียน-การสอน
 
- Skill Lab
      E mail/โทรศัพท์  mededrtaf@gmail.com/ 27463-5
จำนวนทั้งหมด  9 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]