นิสิตแพทย์
 
กองแพทยศาสตร์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ
 
แบบฟอร์ม|ใบสมัคร
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัยฯ ของรพ.ฯ
 
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

64 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

html code 
viewbranch
การศึกษาและฝึกอบรม  ข่าวสารการศึกษาและฝึกอบรม    นิสิตแพทย์  กองแพทยศาสตร์  
  กองแพทยศาสตร์   
เนื้อหา   
 

         รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับการยอมรับจากแพทยสภา ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ อินเทิร์นปฎิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเริ่มมีภารกิจฝืกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ทั่วไปเป็นสาขาแรก ปัจจุบันมีการเปิดอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ๑๗ สาขา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการเริ่มต้นโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพอากาศ เรียกว่า โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ เป็นการรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศใน พ.ศ. ๒๕๓๑ และ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินไปได้ด้วยดี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น ต่อมามีการยกระดับขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ ต.ค. ๒๕๓๓ และสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มแพทย์ในชนบท รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่เป็น "โครงกรผลิตแพทย์เพื่อชนบท" โดยรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เช่นเดียวกับหลักสูตรแพทย์ทั่วไปในปี พ.ศ.๒๕๔๙..

 

 

            ผลงานของการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองเห็นขีดความสามารถในการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่  โดยรับนิสิตจากผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาวิชาแพทย์ โดยมุ่งหวังให้แพทย์ที่จบหลักสูตรนี้เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ จึงได้มีการลงนามร่วมระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533
 
             เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น  ซึ่ง น.อ. วิบูลย์ ตระกูลฮุน เป็นแพทย์ท่านแรกที่ดูแลหน่วยนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อประสาน การจัดทำหลักสูตร การคัดเลือกนิสิตแพทย์และทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับนิสิตแพทย์ ในที่สุดหน่วยแพทยศาสตร์ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษาในวันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยวบรวมเอาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานนิสิตแพทย์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม คณะกรรมการหอพักโดยที่การวางแนวทางในการพัฒนาและการจัดการกระทำโดยคณะกรรมการของแต่ละหน่วยเพื่อให้อิสระในการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทิศทางหลักในการพัฒนาจะถูกวางกรอบโดยคณะกรรมการแพทยศาสตร์

 
  ผู้บริหารปัจจุบัน  น.อ.วัชระ พิภพมงคล หก.กพศ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
   - กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียน-การสอน
 
- Skill Lab
      E mail/โทรศัพท์  mededrtaf@gmail.com/ 27463-5
จำนวนทั้งหมด  9 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]