กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    นิสิตแพทย์  งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา   
เนื้อหา   
 

     
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   และได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของนิสิตแพทย์ และระดับบัณฑิตศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน โดยมี คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รพ.ฯ ทำหน้าที่วางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

     สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนั้น  รพ.ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปี ครั้งสุดท้ายคือปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 ก.ค.57 และเปลี่ยนมาเป็นการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ซี่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลกเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (World Federation for Medical Education, WFME) โดยตรวจนำร่องในวันที่ 12 - 13 พ.ย.57 และใช้ตรวจประเมินจริงเป็นครั้งแรก ในวันที่ 7 ธ.ค.59 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]