กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  บุคลากร  

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อสกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์
   จำนวน  ๔ คน
๑. น.อ.วัชระ พิภพมงคล 

๒. น.ท.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล


๓. น.ท.พัทธยา  เรียงจันทร์
๔. น.ท.หญิง นัทธมน บุรีรัตน์
๕. น.ท.หญิง กรรยิการ์ วรรณวิมลสุข 
 · ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, Trauma, Arthroplasty, Arthroscopy
· กุมารแพทย์, GI
,Epidemiology, Reserach
·  อายุรแพทย์ม,
Infectious
· 
สูตินรีแพทย์
·  แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป
พยาบาล
   จำนวน    คน
๑. น.อ.หญิง อุไรวร
๒. น.ต.หญิง ธัญกร  ภาคสุโพธิ์
๓. น.ท.หญิง กรรณิการ์ บัวเผื่อน
๔. น.ต หญิง พัชรา นันทปัญจพร
ช่วยราชการกพศ.ช่วยราชการกพศ.ช่วยราชการกพศ.ช่วยราชการกพศ.
ข้าราชการกองแพทยศาสตร์ (ธุรการ)
   จำนวน ๑ คน
ร.ท.หญิงภัทราภรณ์  รัตนสิริตระกูล-
เจ้าหน้าที่กองแพทยศาสตร์
   จำนวน  ๑๔ คน
 
๑. นางทองหล่อ กิ่งพุฒ
๒. นางมะลิ แกมแก้ว
๓. น.ส.ระริน ภู่มณี
๔. นางพรรณงาม จันทร์กลิ่นหอม
๕. น.ส.บังอร จุ้ยขำ
๖. นางสายชล อารีราชการัณย์
๗. นายมานัด แสงใส
๘. น.ส.จันทร์เพ็ญ ลิมปนิลชาติ
๙. น.ส.ลักขณา เถื่อนขุนทด
๑๐. นางตติยา ปิติจะ
๑๑. น.ส.กิ่งแก้ว
เรืองมนตรี
๑๒. น.ส.วิรวรรณ บุญร่วม
๑๓. น.ส.ประสิวิตรา แย้มกลิ่น
๑๔. น.ส.ทิพยเนตร ชั่งถาวร 
เจ้าหน้าที่การเงินพนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศุนย์วิทยบริการ 
   จำนวน ๘ คน
 
๑. น.ต.กมล ศรีอ่อน
๒. พ.อ.อ.มานิต แดงวิจิตร
๓. นายสิทธิชัย คงยิ่ง
๔. นายวิทยา โพธิ์ม่วง
๕. น.ส.วงเดือน คุ้มคอน
๖. น.ส.ตวงรัชต์ สุทธิพร
๗. นายทรงพล สมิสสุตานนท์ 
-
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   จำนวน ๒ คน
๑. นางอุบลรัตน์ จิตรบุตร
๒. น.ส.พีรดา ทองโสภณ
-