กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  งานวิจัย...ที่ผ่านมา  

ลำดับที่

เรื่องที่ทำวิจัย

ผู้ทำวิจัย

กอง

 1 การป้องกันภาวะไตเสื่อมจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยที่เข้ารับการสวนเส้นเลือดหัวใจ ด้วยการใช้สารละลายโซเดียม ไบคาร์บอนเนตร่วมกับ N-Acetyclysteine  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
พญ.นพนิต พัฒนชัยวิทย์
 กอย.
 2 เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างสูตรยามาตรฐานและสูตรยาที่มี Levofloxacin ร่วมด้วยในการรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pylori ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ท.ชินวัตร สุทธิวนา
พญ.เพ็ชชรี พลมณี
 กอย.
 3 การศึกษาระดับ Cardiac Troponin T ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
นพ.นิธิเวช อรุณโรจน์
 กอย.
 4 การศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบัวบกในการรักษาโรคกระเพาะอาหารชนิดไม่พบแผล (Functional dyspepsia)ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. พ.ญ.ชนันทา หงส์ธนากร
นพ.การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรง
 กอย.
 5 *** การศึกษาสาเหตุของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช น.อ.เฉลิมพร บุญสิริ
พญ.วราลี อภินิเวศ
 กตน.
 6 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ที่มารับการรักษา ณ รพ.ภูมิพลฯ น.อ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม
นพ.ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์
 กศก.
 7 *** การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาในผู้ป่วยเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อายุระหว่าง 11 -15 ปี ที่มารับการตรวจรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ร.ท.หญิงหฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ กกม.
 8 *** การประเมินความถูกต้องของการทำอัลตราซาว์ดเทียบกับดีพีแอลในผู้ป่วยที่บาดเจ็บในช่องท้อง  น.อ.สุวรรณ เสริมศักดิ์
น.พ.วิเชียร มลอยู่พะเนา
 กศก .
 9 การศึกษาผลประโยชน์จากการใช้ Compressive cold dressing ในการรักษาหลังผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ท.เอกพงษ์ โกมลหิรัญ
นพ.พิศุทธิ์ ตันธนาทิพย์ชัย
 กอป.
 10 *** การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. น.อ.ชัยยา จันทร์ใส
นพ.อภิชัย ขัติยนนท์
 กศก.
 11 การให้คะแนนความเสี่ยงเพื่อทำนายโอกาสการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจากภาวการณ์ผิดสัดส่วนกันระหว่างศรีษะทารกและเชิงกราน  น.อ.สินาท พรหมมาศ
พญ.ศศิธร ยาดี
 กสก.
 12 *** Accuracy in diagnosis acute appendicitis in Bhumibol Adulyadej hospital นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
นพ.พรพิทักษ์ บรรณสาร
 กศก .
 13 การศึกษาผลการตรวจการได้ยินของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. น.ท.หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์
นพ.ฉัตรชัย วรวรรโณทัย
 กสศ .
 14 ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการทำ VP shunt ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.  น.อ.ยอดรัก ประเสริฐ
พญ.นันทาศิริ วิทยนคร
 กศก.
 15 ผลของการควบคุมโรคภูมิแพ้และหอบหืดอย่างต่อเนื่องต่อความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ ความสามารถในการควบคุมโรคหอบหืดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการติดตามดูแลที่คลินิกภูมิแพ้และหอบหืด กสศ.รพ.ภูมิพลฯ  น.ท.หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์
นพ.ชัยรัตน์ เสรีรัตน์
 กสศ.
 16 การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเรื้อรัง โดยใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยกรณี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.อ.หญิงสุภาจิรี ไตรปิฎก  กพย.
 17 ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบด้านหน้าและด้านหลัง น.ต.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  กอย.
 18 ผลของแนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ และอุบัติการณ์เกิดภาวะปอดอักเสบ จากการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ  น.ต.หญิงจุฬารัตน์ เพชรวิเศษ กพย.
 19 ลดการติดเชื้อ VAP ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจน.ท.หญิงวิไลลักษณ์
ปลาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 กพย.
 20 ประสิทธิภาพของการจัดเครื่องช่วยหายใจและเครื่องควบคุมสารละลายต่อความน.ต.หญิงภัทราภรณ์ จันทนวงศ์ กพย.
 21 ผลของการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่ทำผ่าตัดออร์โธปิดิกส์น.ต.หญิงศุวัชรี งูพิมาย กพย.
 22 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบันทึกทางการพยาบาล กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ท.หญิงสมศิริ สายภัทรานุสรณ์  กพย.
 23 การลดการเกิดแผลซึม/แผลแยกในผู้ป่วยหลังผ่าตัด CABG น.ต.หญิงกาญจนา เกษกาญจน์ กพย.
 24  การเปลี่ยนแปลงค่าเกลือแร่ในร่างกายจากการเตรียมลำไส้ โดยยาล้างลำไส้ชนิดรับประทาน น.อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์
นพ.ชาญชัย สุวรรณกิจ
 กศก.
 25 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) กรณีศึกษากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ต.หญิงพิกุล เหมวิมล กวห.
 26 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาระบายโพลีเอธิลีนไกลคอล 4000 และ  มิลค์ออฟแมกนีเซีย ในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในทารกและเด็กเล็ก น.ท.หญิงปัญจฉัตร รัตนมงคล  กกม.
 27 การศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะผิดปกติทางด้านการดมกลิ่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ พ.ญ.รุ่งกานต์ ผ่องใส   กอย.
 28 การรักษาภาวะเฉียบพลันอันเนื่องจากภาวะเส้นเลือดเสื่อมสภาพอุดตันด้วยก้อนไขมันและลิ่มเลือด น.อ.วรงค์ ลาภานันต์ กอย.
 29 โครงการสำรวจการรักษาโรคเบาหวานนานาชาติ น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา   กอย.
 30 การศึกษาวิจัยระยะที่ ๓ แบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านเป็นกลุ่มคู่ขนานเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาดาบิกาแทรน เอทิซิเลท (dabigatran etexilate)ชนิดรับประทาน (ขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง) เปรียบเทียบกับยาวาร์ฟาริน(การแข็งตัวของเลือด (INR) ๒.๐ – ๓.๐ ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเฉียบพลันเป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากเริ่มรับการรักษาด้วยการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทางเส้นเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ วัน ซึ่งได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับข้อบ่งใช้ (RE-COVER II)   น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร กอป.
 31 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอกแบบกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโอครีไลซูแม็บ(Ocrelizumab) ๒ ขนาดในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคลูปัส  (Systemic Lupus Erythermatosus) ตามการจัดแบ่งของ ISN/RPS หรือ WHO ระดับ ๒ หรือ ๔ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ กอย.
 32 การศึกษาแบบสุ่มโดยการปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านควบคุมด้ายยาหลอก แบบกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโอครีไลซูแม็บ 2 ขนาดในผู้ป่วยที่กำลังมีอาการของโรคลูปัส น.ต.หญิงปูชนียะดา วิเชียรธรรม กอย.
 33 การเปรียบเทียบการให้ยาเนวิราพีนแก่มารดาและทารกระหว่างคลอดกับการให้ยาเนวิราพีนแก่ทารกเท่านั้นหรือการให้ยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์แก่มาราดร่วมกับการให้ยาไซโดวูดีนตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอช วี จากมารดาสู่ทารกในประเทศไทย  น.อ.สินาท พรหมมาศ กสก.
 34 การศึกษาหาสารพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเกิดการแพ้ยาแบบรุนแรงจากยา Allopurinol ในคนไทย น.ต.หญิงปูชนียะดา วิเชียรธรรม  กอย.
 35 การศึกษาผลของยาลดไขมันคลอเสลเตอรอล Statin:simvastatin,rousuvastatin ในผู้ป่วย  SLE  ที่ได้รับการรักษาด้วยสเตียรออยด์ ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง  น.ต.หญิงปูชนียะดา วิเชียรธรรม กอย.
 36 การวิจัยแบบ Observational  เพื่อศึกษาเวลาในการฟื้นจากการดมสลบโดยเทคนิค VIMA  ในกระบวนการผ่าตัดที่ทำเป็นปกติในผู้ป่วยไทย  น.อ.หญิงอิศรญา สุขเจริญ กวห.
 37 ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองและความทนทานในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกร.อ.หญิงอุษณีย์ น้อยนุวะกุล -
 38 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะของประชากรไทยน.ต.พงศธร คชเสนี  กอย.
 39 การศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะผิดปกติทางด้านระบบประสาทอัตโนมัติ ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   น.พ.สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ กอย.
 40 การศึกษา Cognitive Performance และ Plasma level of vitamin B๑๒ ของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ พ.ญ.สรวงพัชร์ สีตกะสิน กอย.
 41 การศึกษาความสัมพันธ์ของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันกับค่าดัชนีความดันโลหิตที่ข้อเท้าต่อข้อศอก ณ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศน.พ.ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย กอย.
 42 การประเมินรูปแบบการให้การรักษาผู้ป่วยเบาหวานไทยด้วยอินซูลิน;การศึกษาแบบเฝ้าสังเกตในผุ้ป่วยเบาหวานไทยซี่งไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายน.อ.พรชัย ประสบวิทยา กอย.
 43 การศึกษาผลของยา simethicone เพื่อการลดฟองอากาศ ในการส่องกล้องทางเดิน อาหารส่วนบนในผู้ป่วย ที่รพ.ภูมิพลฯพญ.ชนันทา หงส์ธนากร
พญ.สุภาภรณ์ศักดาพันธุ์ไพศาล
 กอย.
 44 การศึกษาแบบเปิดเพื่อสังเกตและประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเอ็กซ์ฟอร์จ5/160มิลลิกรัมในการรักษาความดันโลหิตสูงน.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา กอย.