กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  งานวิจัยในปัจจุบัน  

 • เรื่อง การจดทะเบียนวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
  ผู้วิจัย น.ท.ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล สถานที่ทำงาน กอย. 
 • เรื่อง การจดทะเบียนวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
  ผู้วิจัย น.ท.หญิง.ม.ล.อภิรดี ศรีสุเทพ สถานที่ทำงาน กรส. 
 • เรื่อง แผ่นแปะยาไรวาสติกมีนสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในเวชปฏิบัติในประเทศไทย
  ผู้วิจัย น.ท.หญิง.สัญสณีย์  พงษ์ภักดี สถานที่ทำงาน กอย. 
 • เรื่อง การศึกษาสภาพการตอบรับของทารกต่อนมสูตรเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วนและเสริมด้วย แลคโตเบซีลัสพาราเคซีไอ เอสที 11
  ผู้วิจัย น.ท.หญิง.ปัญจฉัตร รัตนมงคล สถานที่ทำงาน กกม.
 • เรื่อง การศึกษาแบบเปิดและไม่เปรียบเทียบเพื่อสังเกตและประเมินความปลอดภัยและความทนต่อยาอะคลาสต้า (โซเลโดรนิค แอซิด) ขนาด 5 มิลลิกรัมในผู้ป่วยวัยหลังประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
  ผู้วิจัย น.อ.ทายาท บูรณกาล สถานที่ทำงาน กอป.
 • เรื่อง การศึกษาแบบสังเกตการณ์ไปข้างหน้าเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา ซีบิโว (เทลยิวูดีนป ในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดบีในผู้ใหญ่
  ผู้วิจัย น.อ.ชินวัตร์ สุทธิวนา สถานที่ทำงาน กอย.
 • เรื่อง การวิจัยแบบสังเกตการณ์ (Observational) เพื่อศึกษาเวลาในการหายจากอาการในผู้ป่วย ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หรือส่วนล่างที่รักษาด้วยยาคลาซิด เอ็มอาร์
  ผู้วิจัย น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์ สถานที่ทำงาน กสศ. 
 • เรื่อง การศึกษาผลการรักษาโรคเบาหวานด้วยยากลูโคเบในกลุ่มประชากรคัดเลือก
  ผู้วิจัย น.ต.หญิงอุษณีย์ ริงคะนานนท์ สถานที่ทำงาน กอย.
 • เรื่อง การศึกษาแบบเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาดอริพิเนมจาก การใช้หลังออกสู่ตลาด ในการรักษาผู้ป่วยชาวไทยด้วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อในช่องท้องชนิดแทรกซ้อน
  ผู้วิจัย น.ท.พัทธยา เรียงจันทร์ สถานที่ทำงาน กอย.

  ............................