กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  คณะอนุกรรมการ  

คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
 รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(2) ที่ปรึกษา
 น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ประธานอนุกรรมการ
 น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล  รองประธานอนุกรรมการ
 ผอ.กวป.พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กสก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กศก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กอย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กกม.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กอป.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กจษ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กสศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กตน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ผอ.กพก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 หก.กวห.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 หก.กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 หก.กวฟ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
 ประธาน คณก.วิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.จันทรุเบกษา พอ. อนุกรรมการ
 น.อ.ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี อนุกรรมการ
 น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทย อนุกรรมการ
 น.ท.มาโนช พลายงาม อนุกรรมการ
 น.ท.พัทธชัย แจ่มผล  อนุกรรมการ
 น.ท.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต อนุกรรมการ
 น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล อนุกรรมการ
 น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี อนุกรรมการ
 น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ อนุกรรมการ และเลขานุการ
 น.ท.หญิง ปิยะวดี หอมไกรลาศ อนุกรรมการ
 น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาด อนุกรรมการ
 น.ต.หญิง ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล  อนุกรรมการ
 น.ต.เมธี ศิริโสภณา อนุกรรมการ
 น.ต.หญิง กฤตยา เรียงจันทร์ อนุกรรมการ
 ร.อ.หญิง ศุภัชญา เสนากัลป์  อนุกรรมการ
 ร.อ.วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์ อนุกรรมการ
 ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ร.ท.หญิง เกษวดี งามศิริ อนุกรรมการ
 นางมะลิ แกมแก้ว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางพรรณงาน จันทร์กลิ่นหอม อนุกรรมการ
 นายกสโมสรนิสิตแพทย์ อนุกรรมการ
 หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 อนุกรรมการ
 หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 อนุกรรมการ
 หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มีหน้าที่

 1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ใช้ในการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานแพทยสภา
 2. จัดระบบการเรียนการสอนของทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
 3. ดำเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
 4. ประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ
 5. การพัฒนาข้อสอบ และการจัดทำคลังข้อสอบ
 6. พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษาให้กับอาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะอนุกรรมการกิจการนิสิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกาที่ปรึกษา
น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุลประธานอนุกรรมการ
น.ท.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิตอนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรีอนุกรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะวดี หอมไกรลาศอนุกรรมการ
น.ต.ฉัตรชัย พลอยประสิทธิ์อนุกรรมการ
น.ต.หญิง ปวีณา ผาลิวงศ์อนุกรรมการ
น.ต.หญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุลอนุกรรมการ
น.ต.การุณ เสรีบวรธนศักดิ์อนุกรรมการ
น.ต.เมธี ศิริโสภณาอนุกรรมการ
น.ต.หญิง อลิสรา คุ้มวงศ์อนุกรรมการ
ร.อ.สมัชญ์ ตั้งชูสกุล อนุกรรมการ
ร.อ.วรากร จ่าแสนชื่น อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง วาสิตา จิรสกุลเดชอนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ชุ่มเพ็งพันธุ์อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชันรักษ์อนุกรรมการ
ร.ท.หญิง กนกวรรณ คงเทพอนุกรรมการและเลขานุการ
จ.ท.สันติภาพ จันทร์เรืองฤทธิ์อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.สุมาดี สินณรงค์เลิศอนุกรรมการ
นายกสโมสรนิสิตแพทย์อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4อนุกรรมการ
น.ท.กฤษกมล สิทธิทูลอนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรีอนุกรรมการ
น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์อนุกรรมการ และเลขานุการ
น.ท.หญิง ปิยะวดี หอมไกรลาศอนุกรรมการ
น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาดอนุกรรมการ
น.ต.หญิง ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล อนุกรรมการ
น.ต.เมธี ศิริโสภณาอนุกรรมการ
น.ต.หญิง กฤตยา เรียงจันทร์อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ศุภัชญา เสนากัลป์ อนุกรรมการ
ร.อ.วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชนอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ร.ท.หญิง เกษวดี งามศิริอนุกรรมการ
นางมะลิ แกมแก้วอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพรรณงาน จันทร์กลิ่นหอมอนุกรรมการ
นายกสโมสรนิสิตแพทย์อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกิจการนิสิต มีหน้าที่

 1. วางแผน ดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมต่างๆของนิสิตแพทย์ เช่น การปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ก่อนขึ้นปฏิบัติงานชั้นคลินิก พิธีไหว้ครู งานปัจฉิมนิเทศเมื่อนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และสันทนาการต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
 2. ดูแลและให้การสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ ของนิสิตแพทย์ ได้แก่ การดูแลด้านสุขภาพ ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรมที่นิสิตเป็นผู้ดำเนินการ ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
 4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเกี่ยวกับกิจการนิสิตแพทย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.ณรงค์ อินทร์พลอยที่ปรึกษา
น.อ.ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรีที่ปรึกษา
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกาที่ปรึกษา
น.อ.หญิง กรรยิการ์ วรรณวิมลสุขที่ปรึกษา
น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทยที่ปรึกษา
น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุลประธานอนุกรรมการ
น.ท.กฤษกมล สิทธิทูลอนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรีอนุกรรมการ
น.ท.พัทธชัย แจ่มผลอนุกรรมการ
น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์อนุกรรมการ
น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาดอนุกรรมการ
น.ต.หญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุลอนุกรรมการ
น.ต.หญิง กนกพิศ โตวนำชัยอนุกรรมการ
น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อมอนุกรรมการ
น.ต.ชาญชัย สุวรรณกิจอนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ญาดา เลิศเพ็ญเมธาอนุกรรมการ
ร.อ.หญิง อาจารี ตันติวรรธณ์อนุกรรมการ
ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวยอนุกรรมการ
ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชนอนุกรรมการและเลขานุการ
ร.อ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียรอนุกรรมการ
ร.ท.หญิง ณัฐษวรรณ จันทร์ตรีกิติกุลอนุกรรมการ
น.ส.พัชรดา บุญสินไทยอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่

 1. วางแผนงานและระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา ดังนี้
  1.1 วางระบบการดำเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
  1.2 บริหารจัดการ ติดตาม ตลอดจนกำกับดูแลให้การดำเนินการต่างๆ ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพ
  1.3 เก็บรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลที่ได้จากหน่วยต่างๆ นำมาสรุป และนำเสนอแก่ คณก.แพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
 2. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ทั้งการประเมินตนเองของหน่วยต่างๆ และการประเมินจากภายนอก ตามแต่มาตรฐานของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดย
  2.1 จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมินภายในและผู้รับการตรวจประเมิน
  2.2 วางแผน กำหนดการต่างๆ ในการเยี่ยมสำรวจประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
  2.3 ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน
  2.4 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยเกี่ยวข้อง
  2.5 จัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและเอกสารต่างๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผลการประเมิน
 3. ประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. จัดการฝึกอบรมอาจารย์แพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของโรงพยาบาล

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ ที่ปรึกษา
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์ที่ปรึกษา
น.อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์ที่ปรึกษา
น.อ.อาภัสร์ เพชรผุดที่ปรึกษา
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกาที่ปรึกษา
น.อ.ปณต ยิ้มเจริญที่ปรึกษา
น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดีที่ปรึกษา
น.อ.หญิง กานต์สุดา พิเชฐสินธุ์ที่ปรึกษา
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรีประธานอนุกรรมการ
น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล อนุกรรมการ
น.ท.หญิง อรพิชญ์ ขยันกิจอนุกรรมการ
น.ท.กฤษกมล สิทธิทูลอนุกรรมการ
น.ท.หญิง วรรณรวี ไทยตระกูลอนุกรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริอนุกรรมการและเลขานุการ
น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุลอนุกรรมการ
น.ต.หญิง นาฏยา เกื้อกูลรัฐอนุกรรมการ
น.ต.หญิง นพนิต พัฒนาชัยวิทย์อนุกรรมการ
น.ต.หญิง ศิริพร ผ่องจิตสิริอนุกรรมการ
น.ต.หญิง เพ็ชชรี พลมณีอนุกรรมการและเลขานุการ
น.ต.หญิง ปาริชาติ เทียบรัตน์อนุกรรมการ
น.ต.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง อาจารี ตันติวรรธณ์อนุกรรมการ
ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวยอนุกรรมการ
ร.อ.เกรียงไกร เวียงนาคอนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ชุ่มเพ็งพันธุ์อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชัยรักษ์อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง แก้วตา วงศ์ภักดีอนุกรรมการ
ร.อ.หญิง บุญยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัยอนุกรรมการ
น.ส.สายสมร มีชูสารอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางอัคศราภรณ์ พลายระหาญอนุกรรมการ
ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3อนุกรรมการ
ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2อนุกรรมการ
ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา มีหน้าที่

 1. ดำเนินการประสานกับแพทยสภา และกองต่างๆ ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอดทุกสาขา
 2. จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการจัดทำเรื่องจ้างแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอด ทุนอิสระ ที่รับการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(Besic Sciences)
 5. รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านจากกองต่างๆ และเก็บข้อมูลมาพิจารณาในการประชุมทุก 3 เดือน
 6. ดูแลและให้การสนับสนุนในด้านสวัสดิการและกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน
 7. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านทุกประเภท และนิสิตแพทย์
 8. ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน เมื่อครบวาระฝึกอบรมประปี
 9. ประสานงานกับกองต่างๆ ที่แพทย์ประจำบ้านสังกัด เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านกระทำผิด และ/หรือ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในระหว่างการฝึกอบรม
 10. จัดกิจกรรมเพื่อให้แพทย์ที่ต้องการศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกประเภทใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีโอกาสได้ทราบข้อมูลและศึกษาดูงานประกอบการตัดสินใจ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกาที่ปรึกษา
น.อ.สยม บุนนาคประธานอนุกรรมการ
น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุลอนุกรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริอนุกรรมการและเลขานุการ
ร.อ.ณัฐพล ปัทมินทร์อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง จักจิตกอร์ สัจจเดว์อนุกรรมการ
น.ส.จิรรัชช์ บุปผาดาษอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่

 1. กำหนดแนวทางตรวจแฟ้มสะสมงาน ให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ในเรื่องการตรวจแฟ้มสะสมงาน
 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจแฟ้มสะสมงานให้แก่คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตแพทย์ (ใหม่)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของแฟ้มสะสมงานของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีละ 1 ครั้ง ก่อนส่งแฟ้มฯ ให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจต่อไป
 5. ให้คำแนะนำด้านการวางตัว การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมในทุกโอกาส รวมทั้งตักเตือนนิสิตแพทย์ในด้านมารยาทและการแต่งกายของนิสิตให้ถูกต้องตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะอนุกรรมการหอพักแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตำแหน่ง / หน้าที่
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช(2)ที่ปรึกษา
น.บริหารงาน กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ที่ปรึกษา
หก.กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ที่ปรึกษา
น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์ประธานอนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรีอนุกรรมการ
น.ต.กัมพล พิชิตชัยปกรณ์อนุกรรมการ
ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ชุ่มเพ็งพันธุ์อนุกรรมการ
หน.รปภ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.อนุกรรมการ
นธน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.อนุกรรมการ
ร.ท.หญิง กนกวรรณ คงเทพอนุกรรมการและเลขานุการ
นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์อนุกรรมการ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3อนุกรรมการ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2อนุกรรมการ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1อนุกรรมการ
นางพรรณงาน จันทร์กลิ่นหอมอนุกรรมการ
น.ส.สายสมร มีชูสาร อนุกรรมการ
นางลักขณา เถื่อนขุนทองอนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6อนุกรรมการและเลขานุการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหอพักแพทย์ มีหน้าที่

 1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ขอเข้าพักและออกจากการพักอาศัยในหอพักแพทย์
 2. กำกับ ดูแล แนะนำ และตักเตือนผู้พักอาศัยในหอพักให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายแบบธรรมเนียมของทหาร ศีลธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน เพื่อให้การพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. ดำเนินการด้านทะเบียนผู้พักอาศัยในหอพักแพทย์
 4. ดำเนินการแจ้งซ่อมบำรุง ประสานงานและติดตามผลการซ่อมบำรุง รวมทั้งการเบิก – จ่ายพัสดุประจำหอพักแพทย์
 5. ประสานงานด้านนิรภัยของหอพักแพทย์ดำเนินการให้มีการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในหอพักแพทย์
 6. ควบคุมกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนความสะอาดของหอพักแพทย์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------