กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา  กองแพทยศาสตร์ศึกษา  
 

     
      รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีการปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล จนเป็นที่ยอมรับของแพทยสภา ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์อินเทิร์น (Intern) ปฎิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และเริ่มเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ประจำบ้าน (Resident) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2517 โดยสาขาที่เปิดฝึกอบรมเป็นสาขาแรกของโรงพยาบาล และเป็นสถาบันแรกของประเทศ คือ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ปัจจุบันมีการเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน 10 สาขา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 8 สาขา

       สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เริ่มต้นเป็นสถาบันผลิตแพทย์ ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพอากาศ หรือ “โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่” มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2531 ในขณะนั้นมี พลอากาศเอกวรนาถ อภิจารี เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแพทย์จากผู้ที่จบการศึกษาดับปริญญาตรี มีการเปิดรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นปีการศึกษาแรก โดยใน 2 ปีแรกเป็นการเรียนวิชาพรีคลินิก ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใน 3 ปี ต่อมาเป็นการเรียนวิชาคลินิก ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

      โดยมีการลงนามข้อตกลงในความร่วมมือ โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2533 และวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2543 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่นี้ดำเนินมาได้ทั้งหมด 19 รุ่น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการแก่รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการเพิ่มการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมแพทย์ทหารอากาศ จึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงร่วมกันปรับเปลี่ยนโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ที่ได้ดำเนินการอยู่เดิม เข้าสู่โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ชนบทที่กำหนด ในอัตราปีละ 30 คน นิสิตแพทย์ในโครงการนี้ จะเริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยชั้นพรีคลินิกจะศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 3 ปี และมาศึกษาในสถาบันของกรมแพทย์ทหารอากาศในชั้นคลินิกอีก 3 ปี รวมเวลาทั้งสิ้น 6 ปี

        ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์และแก้ปัญหาการกระจายแพทย์ตามภูมิภาค โดยอยู่ในโครงการรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จะเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเป็นการรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โดยมีอัตราการรับปีละ 30 คน และสถานที่เรียนเช่นเดียวกับระบบเดิม

       สำหรับโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือครั้งล่าสุด   ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555  ณ ห้องรับรองพิเศษ  กองบัญชาการกองทัพอากาศ      โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ  พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์ และอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ศาสตราจารย์นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นผู้ลงนาม

       สรุปประวัติโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2531 – พ.ศ.2548 โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่
พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท (CPIRD, ODOD) ภายใต้แผนการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega project)
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2555 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท (CPIRD) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2560 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2561 โครงการรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

      เพื่อให้การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษาอบรม เป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศจึงได้จัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2533 ซึ่งต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา และกองแพทยศาสตร์ศึกษา ในปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2539 ตามลำดับ

 

 

หัวหน้าหน่วยเลขานุการการแพทย์


พล.อ.ต.วิบูลย์  ตระกูลฮุน               พ.ศ.2533 - พ.ศ.2537


หัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา


พล.อ.ต.หญิงบุปผา  สมานชาติ         พ.ศ.2537 - พ.ศ.2539


หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษา


พล.อ.ท.การุณ  เก่งสกุล                 พ.ศ.2539 - พ.ศ.2545

น.อ.วันชัย  ศิริเสรีวรรณ                   พ.ศ.2545 - พ.ศ.2548

น.อ.วัชระ  พิภพมงคล                     พ.ศ.2548 - พ.ศ.2553

น.อ.หญิงปัญจฉัตร  รัตนมงคล          พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557

น.อ.หญิงจุฑารัตน์  เมฆมัลลิกา         พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน

 

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อสกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์
   จำนวน  ๔ คน
๑. น.อ.วัชระ พิภพมงคล 

๒. น.ท.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล


๓. น.ท.พัทธยา  เรียงจันทร์
๔. น.ท.หญิง นัทธมน บุรีรัตน์
๕. น.ท.หญิง กรรยิการ์ วรรณวิมลสุข 
 · ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, Trauma, Arthroplasty, Arthroscopy
· กุมารแพทย์, GI
,Epidemiology, Reserach
·  อายุรแพทย์ม,
Infectious
· 
สูตินรีแพทย์
·  แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป
พยาบาล
   จำนวน    คน
๑. น.อ.หญิง อุไรวร
๒. น.ต.หญิง ธัญกร  ภาคสุโพธิ์
๓. น.ท.หญิง กรรณิการ์ บัวเผื่อน
๔. น.ต หญิง พัชรา นันทปัญจพร
ช่วยราชการกพศ.ช่วยราชการกพศ.ช่วยราชการกพศ.ช่วยราชการกพศ.
ข้าราชการกองแพทยศาสตร์ (ธุรการ)
   จำนวน ๑ คน
ร.ท.หญิงภัทราภรณ์  รัตนสิริตระกูล-
เจ้าหน้าที่กองแพทยศาสตร์
   จำนวน  ๑๔ คน
 
๑. นางทองหล่อ กิ่งพุฒ
๒. นางมะลิ แกมแก้ว
๓. น.ส.ระริน ภู่มณี
๔. นางพรรณงาม จันทร์กลิ่นหอม
๕. น.ส.บังอร จุ้ยขำ
๖. นางสายชล อารีราชการัณย์
๗. นายมานัด แสงใส
๘. น.ส.จันทร์เพ็ญ ลิมปนิลชาติ
๙. น.ส.ลักขณา เถื่อนขุนทด
๑๐. นางตติยา ปิติจะ
๑๑. น.ส.กิ่งแก้ว
เรืองมนตรี
๑๒. น.ส.วิรวรรณ บุญร่วม
๑๓. น.ส.ประสิวิตรา แย้มกลิ่น
๑๔. น.ส.ทิพยเนตร ชั่งถาวร 
เจ้าหน้าที่การเงินพนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศุนย์วิทยบริการ 
   จำนวน ๘ คน
 
๑. น.ต.กมล ศรีอ่อน
๒. พ.อ.อ.มานิต แดงวิจิตร
๓. นายสิทธิชัย คงยิ่ง
๔. นายวิทยา โพธิ์ม่วง
๕. น.ส.วงเดือน คุ้มคอน
๖. น.ส.ตวงรัชต์ สุทธิพร
๗. นายทรงพล สมิสสุตานนท์ 
-
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   จำนวน ๒ คน
๑. นางอุบลรัตน์ จิตรบุตร
๒. น.ส.พีรดา ทองโสภณ
-

 

ลำดับที่

เรื่องที่ทำวิจัย

ผู้ทำวิจัย

กอง

 1 การป้องกันภาวะไตเสื่อมจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยที่เข้ารับการสวนเส้นเลือดหัวใจ ด้วยการใช้สารละลายโซเดียม ไบคาร์บอนเนตร่วมกับ N-Acetyclysteine  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
พญ.นพนิต พัฒนชัยวิทย์
 กอย.
 2 เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างสูตรยามาตรฐานและสูตรยาที่มี Levofloxacin ร่วมด้วยในการรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pylori ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ท.ชินวัตร สุทธิวนา
พญ.เพ็ชชรี พลมณี
 กอย.
 3 การศึกษาระดับ Cardiac Troponin T ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
นพ.นิธิเวช อรุณโรจน์
 กอย.
 4 การศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบัวบกในการรักษาโรคกระเพาะอาหารชนิดไม่พบแผล (Functional dyspepsia)ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. พ.ญ.ชนันทา หงส์ธนากร
นพ.การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรง
 กอย.
 5 *** การศึกษาสาเหตุของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช น.อ.เฉลิมพร บุญสิริ
พญ.วราลี อภินิเวศ
 กตน.
 6 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ที่มารับการรักษา ณ รพ.ภูมิพลฯ น.อ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม
นพ.ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์
 กศก.
 7 *** การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาในผู้ป่วยเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อายุระหว่าง 11 -15 ปี ที่มารับการตรวจรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ร.ท.หญิงหฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ กกม.
 8 *** การประเมินความถูกต้องของการทำอัลตราซาว์ดเทียบกับดีพีแอลในผู้ป่วยที่บาดเจ็บในช่องท้อง  น.อ.สุวรรณ เสริมศักดิ์
น.พ.วิเชียร มลอยู่พะเนา
 กศก .
 9 การศึกษาผลประโยชน์จากการใช้ Compressive cold dressing ในการรักษาหลังผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ท.เอกพงษ์ โกมลหิรัญ
นพ.พิศุทธิ์ ตันธนาทิพย์ชัย
 กอป.
 10 *** การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. น.อ.ชัยยา จันทร์ใส
นพ.อภิชัย ขัติยนนท์
 กศก.
 11 การให้คะแนนความเสี่ยงเพื่อทำนายโอกาสการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจากภาวการณ์ผิดสัดส่วนกันระหว่างศรีษะทารกและเชิงกราน  น.อ.สินาท พรหมมาศ
พญ.ศศิธร ยาดี
 กสก.
 12 *** Accuracy in diagnosis acute appendicitis in Bhumibol Adulyadej hospital นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
นพ.พรพิทักษ์ บรรณสาร
 กศก .
 13 การศึกษาผลการตรวจการได้ยินของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. น.ท.หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์
นพ.ฉัตรชัย วรวรรโณทัย
 กสศ .
 14 ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการทำ VP shunt ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.  น.อ.ยอดรัก ประเสริฐ
พญ.นันทาศิริ วิทยนคร
 กศก.
 15 ผลของการควบคุมโรคภูมิแพ้และหอบหืดอย่างต่อเนื่องต่อความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ ความสามารถในการควบคุมโรคหอบหืดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการติดตามดูแลที่คลินิกภูมิแพ้และหอบหืด กสศ.รพ.ภูมิพลฯ  น.ท.หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์
นพ.ชัยรัตน์ เสรีรัตน์
 กสศ.
 16 การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเรื้อรัง โดยใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยกรณี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.อ.หญิงสุภาจิรี ไตรปิฎก  กพย.
 17 ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบด้านหน้าและด้านหลัง น.ต.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  กอย.
 18 ผลของแนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ และอุบัติการณ์เกิดภาวะปอดอักเสบ จากการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ  น.ต.หญิงจุฬารัตน์ เพชรวิเศษ กพย.
 19 ลดการติดเชื้อ VAP ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจน.ท.หญิงวิไลลักษณ์
ปลาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 กพย.
 20 ประสิทธิภาพของการจัดเครื่องช่วยหายใจและเครื่องควบคุมสารละลายต่อความน.ต.หญิงภัทราภรณ์ จันทนวงศ์ กพย.
 21 ผลของการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่ทำผ่าตัดออร์โธปิดิกส์น.ต.หญิงศุวัชรี งูพิมาย กพย.
 22 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบันทึกทางการพยาบาล กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ท.หญิงสมศิริ สายภัทรานุสรณ์  กพย.
 23 การลดการเกิดแผลซึม/แผลแยกในผู้ป่วยหลังผ่าตัด CABG น.ต.หญิงกาญจนา เกษกาญจน์ กพย.
 24  การเปลี่ยนแปลงค่าเกลือแร่ในร่างกายจากการเตรียมลำไส้ โดยยาล้างลำไส้ชนิดรับประทาน น.อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์
นพ.ชาญชัย สุวรรณกิจ
 กศก.
 25 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) กรณีศึกษากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. น.ต.หญิงพิกุล เหมวิมล กวห.
 26 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาระบายโพลีเอธิลีนไกลคอล 4000 และ  มิลค์ออฟแมกนีเซีย ในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในทารกและเด็กเล็ก น.ท.หญิงปัญจฉัตร รัตนมงคล  กกม.
 27 การศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะผิดปกติทางด้านการดมกลิ่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ พ.ญ.รุ่งกานต์ ผ่องใส   กอย.
 28 การรักษาภาวะเฉียบพลันอันเนื่องจากภาวะเส้นเลือดเสื่อมสภาพอุดตันด้วยก้อนไขมันและลิ่มเลือด น.อ.วรงค์ ลาภานันต์ กอย.
 29 โครงการสำรวจการรักษาโรคเบาหวานนานาชาติ น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา   กอย.
 30 การศึกษาวิจัยระยะที่ ๓ แบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านเป็นกลุ่มคู่ขนานเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาดาบิกาแทรน เอทิซิเลท (dabigatran etexilate)ชนิดรับประทาน (ขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง) เปรียบเทียบกับยาวาร์ฟาริน(การแข็งตัวของเลือด (INR) ๒.๐ – ๓.๐ ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเฉียบพลันเป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากเริ่มรับการรักษาด้วยการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทางเส้นเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ วัน ซึ่งได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับข้อบ่งใช้ (RE-COVER II)   น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร กอป.
 31 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอกแบบกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโอครีไลซูแม็บ(Ocrelizumab) ๒ ขนาดในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคลูปัส  (Systemic Lupus Erythermatosus) ตามการจัดแบ่งของ ISN/RPS หรือ WHO ระดับ ๒ หรือ ๔ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ กอย.
 32 การศึกษาแบบสุ่มโดยการปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านควบคุมด้ายยาหลอก แบบกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโอครีไลซูแม็บ 2 ขนาดในผู้ป่วยที่กำลังมีอาการของโรคลูปัส น.ต.หญิงปูชนียะดา วิเชียรธรรม กอย.
 33 การเปรียบเทียบการให้ยาเนวิราพีนแก่มารดาและทารกระหว่างคลอดกับการให้ยาเนวิราพีนแก่ทารกเท่านั้นหรือการให้ยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์แก่มาราดร่วมกับการให้ยาไซโดวูดีนตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอช วี จากมารดาสู่ทารกในประเทศไทย  น.อ.สินาท พรหมมาศ กสก.
 34 การศึกษาหาสารพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเกิดการแพ้ยาแบบรุนแรงจากยา Allopurinol ในคนไทย น.ต.หญิงปูชนียะดา วิเชียรธรรม  กอย.
 35 การศึกษาผลของยาลดไขมันคลอเสลเตอรอล Statin:simvastatin,rousuvastatin ในผู้ป่วย  SLE  ที่ได้รับการรักษาด้วยสเตียรออยด์ ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง  น.ต.หญิงปูชนียะดา วิเชียรธรรม กอย.
 36 การวิจัยแบบ Observational  เพื่อศึกษาเวลาในการฟื้นจากการดมสลบโดยเทคนิค VIMA  ในกระบวนการผ่าตัดที่ทำเป็นปกติในผู้ป่วยไทย  น.อ.หญิงอิศรญา สุขเจริญ กวห.
 37 ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองและความทนทานในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกร.อ.หญิงอุษณีย์ น้อยนุวะกุล -
 38 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะของประชากรไทยน.ต.พงศธร คชเสนี  กอย.
 39 การศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะผิดปกติทางด้านระบบประสาทอัตโนมัติ ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   น.พ.สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ กอย.
 40 การศึกษา Cognitive Performance และ Plasma level of vitamin B๑๒ ของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ พ.ญ.สรวงพัชร์ สีตกะสิน กอย.
 41 การศึกษาความสัมพันธ์ของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันกับค่าดัชนีความดันโลหิตที่ข้อเท้าต่อข้อศอก ณ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศน.พ.ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย กอย.
 42 การประเมินรูปแบบการให้การรักษาผู้ป่วยเบาหวานไทยด้วยอินซูลิน;การศึกษาแบบเฝ้าสังเกตในผุ้ป่วยเบาหวานไทยซี่งไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายน.อ.พรชัย ประสบวิทยา กอย.
 43 การศึกษาผลของยา simethicone เพื่อการลดฟองอากาศ ในการส่องกล้องทางเดิน อาหารส่วนบนในผู้ป่วย ที่รพ.ภูมิพลฯพญ.ชนันทา หงส์ธนากร
พญ.สุภาภรณ์ศักดาพันธุ์ไพศาล
 กอย.
 44 การศึกษาแบบเปิดเพื่อสังเกตและประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเอ็กซ์ฟอร์จ5/160มิลลิกรัมในการรักษาความดันโลหิตสูงน.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา กอย.

 

 
 
NO. ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
 1อุบัติการณ์ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิดโตเกินขนาด ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชพญ.ณัฐกฤตา  แช่มลำเจียก
 2ความชุกของภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกที่มีปัจจัยเสี่ยงของหน่วยทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชพญ.ปริญดา  พุ่มดอกไม้
 3Risk Scores for Prediction of Cesarean Delivery due to Cephalopelvic Disproportion in Bhumibol Adulyadej Hospitalพญ.ศศิธร  หมอยาดี
 4ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก บริเวณข้อสะโพกในผู้สูงอายุ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช  (Risk factors for hip fractures in the elderly in Bhumibol Adulayadej hospital)นพ.กิตติพงษ์  เศรษฐ์สัมพันธ์
 5Outcome of treatment of open diaphyseal tibial fracture with broad lcp as a temporary external fixationนพ.อารักษ์  ลิ่มตระกูล
 6การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการส่องกล้องกับผลตามมาของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ขอพูดเวลา 1400 เป็นต้นไปค่ะ)พญ.ธิติมา  จรัณยานนท์
 7การศึกษาภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ขอพูดเวลา 1400 เป็นต้นไปค่ะ)พญ.ลลิลทิพย์  อมตกิตติ์
 8อุบัติการณ์การเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิดอายุ 1 ชั่วโมง ซึ่งเกิดจากมารดาที่เป็นเบาหวานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พญ.อภิรดี  เนียมสกุล
 9การศึกษาการผายปอดนวดหัวใจกู้ชีวิต ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.เกษศิรินทร์  พุฒิโชติ

 10การศึกษาความแตกต่างในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำด้วยถุงพลาสติกชนิดโพลีเอธิลีนและโพลีไพรพิลีนในทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนัก 1,000-2,500 กรัม ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นพ.อาคม  ไทยยานันท์
 11ปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มีค่าแอ๊พการ์ต่ำในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.ชิดชนก  ตั้งเจตน์

 12การศึกษาระดับความรุนแรงของโรคและการให้ยาควบคุมโรคหืดในผู้ป่วยเด็กโรคหืดก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2550

พญ.ดารณี  ทวีถาวรสวัสดิ์

 

 • เรื่อง การจดทะเบียนวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
  ผู้วิจัย น.ท.ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล สถานที่ทำงาน กอย. 
 • เรื่อง การจดทะเบียนวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
  ผู้วิจัย น.ท.หญิง.ม.ล.อภิรดี ศรีสุเทพ สถานที่ทำงาน กรส. 
 • เรื่อง แผ่นแปะยาไรวาสติกมีนสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในเวชปฏิบัติในประเทศไทย
  ผู้วิจัย น.ท.หญิง.สัญสณีย์  พงษ์ภักดี สถานที่ทำงาน กอย. 
 • เรื่อง การศึกษาสภาพการตอบรับของทารกต่อนมสูตรเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วนและเสริมด้วย แลคโตเบซีลัสพาราเคซีไอ เอสที 11
  ผู้วิจัย น.ท.หญิง.ปัญจฉัตร รัตนมงคล สถานที่ทำงาน กกม.
 • เรื่อง การศึกษาแบบเปิดและไม่เปรียบเทียบเพื่อสังเกตและประเมินความปลอดภัยและความทนต่อยาอะคลาสต้า (โซเลโดรนิค แอซิด) ขนาด 5 มิลลิกรัมในผู้ป่วยวัยหลังประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
  ผู้วิจัย น.อ.ทายาท บูรณกาล สถานที่ทำงาน กอป.
 • เรื่อง การศึกษาแบบสังเกตการณ์ไปข้างหน้าเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา ซีบิโว (เทลยิวูดีนป ในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดบีในผู้ใหญ่
  ผู้วิจัย น.อ.ชินวัตร์ สุทธิวนา สถานที่ทำงาน กอย.
 • เรื่อง การวิจัยแบบสังเกตการณ์ (Observational) เพื่อศึกษาเวลาในการหายจากอาการในผู้ป่วย ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หรือส่วนล่างที่รักษาด้วยยาคลาซิด เอ็มอาร์
  ผู้วิจัย น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์ สถานที่ทำงาน กสศ. 
 • เรื่อง การศึกษาผลการรักษาโรคเบาหวานด้วยยากลูโคเบในกลุ่มประชากรคัดเลือก
  ผู้วิจัย น.ต.หญิงอุษณีย์ ริงคะนานนท์ สถานที่ทำงาน กอย.
 • เรื่อง การศึกษาแบบเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาดอริพิเนมจาก การใช้หลังออกสู่ตลาด ในการรักษาผู้ป่วยชาวไทยด้วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อในช่องท้องชนิดแทรกซ้อน
  ผู้วิจัย น.ท.พัทธยา เรียงจันทร์ สถานที่ทำงาน กอย.

  ............................

 

 • กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียน-การสอน
 • Skill Lab
 


จำนวนทั้งหมด   9 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]