กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  คณะกรรมการ  
 -ตำแหน่ง / หน้าที่
 พล.อ.ท.การุณ เก่งสกุล ที่ปรึกษา
 พล.อ.ต.หญิง บุปผา สมานชาติ ที่ปรึกษา
 พล.อ.ต.หญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง ที่ปรึกษา
 เสธ.พอ. ที่ปรึกษา
 ผอ.สวบ.ทอ. ที่ปรึกษา
 ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ที่ปรึกษา
 ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. ที่ปรึกษา
 รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(2) ประธานกรรมการ
 น.บริหารงาน กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 น.บริหารงาน รพ.จันทรุเบกษา พอ. กรรมการ
 ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กวป.พอ. กรรมการ
 ผอ.กสก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กศก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กอย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กกม.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กอป.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กจษ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กสศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กตน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ผอ.กพก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 หก.กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ และเลขานุการ
 หก.กวห.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 หก.กวฟ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณก.วิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.จันทรุเบกษา พอ. กรรมการ
 ประธาน คณก.ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดและสารสนเทศทางการศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณก.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษารพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณอก.หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณอก.หอพักแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญารพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณอก.อาจารย์ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 ประธาน คณอก.กิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 น.งบประมาณ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
 น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี กรรมการ
 น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ กรรมการ
 ร.อ.หญิง อาจารี ตันติวรรธณ์ กรรมการ
 ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชน กรรมการ
 ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์ กรรมการ
 ร.ท.หญิง กนกวรรณ คงเทพ กรรมการ
 จ.ท.หญิง ธนาอร ขวัญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ