กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  บุคลากร  

หัวหน้ากอง     
    น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล
อาจารย์แพทย์     
    น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล 
    น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี 
นายทหาร     
    น.อ.หญิง เข็มเพชร ไววิทย์ 
    น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ 
    น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ 
    ร.อ.หญิง อาจารี ตันติวรรธณ์ 
    ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชน 
    ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์ 
    ร.อ.มานิต แดงวิจิตร 
    ร.ท.หญิง กนกวรรณ คงเทพ 
    จ.อ.ศรายุทธ  จงจินากูล

    จ.อ.หญิง ธนาอร ขวัญทอง
    จ.ท.สันติภาพ จันทร์เรืองฤทธิ์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ     
    คุณฉัตรวลี ปัญพลานนท์ 

เจ้าหน้าที่การเงิน    
    คุณจิรรัชช์ บุปผาดาษ 

เจ้าหน้าที่หอพัก    
    คุณลักขณา เถื่อนขุนทอง

เจ้าหน้าที่แพทย์ก่อนปริญญา     
    คุณมะลิ แกมแก้ว 
    คุณพรรณงาม จันทร์กลิ่นหอม 
    คุณพัชราดา  บุญสินไทย 
    คุณสุมาดี สินณรงค์เลิศ 
    คุณติณห์ภัทร์ ปรารถนาวัฒนาสุข 
    คุณอุไรรัตน์ แจ้งบุตร 
    คุณกัญญารัตน์ แก้วเลื่อนมา

เจ้าหน้าที่แพทย์หลังปริญญา     
    คุณสายสมร หงษ์เวียงจันทร์
    คุณอัคศราภรณ์ พลายระหาญ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ     
    คุณกมล ศรีอ่อน 
    คุณสิทธิชัย คงยิ่ง 
    คุณวงเดือน คุ้มคอน 
    คุณชีราวุธ แดงวิจิตร 
    คุณดอน ทองใบ 
    คุณกิตติพงษ์ สุวรรณกร 
    คุณสิริศักดิ์ สวนลำใย
    คุณตวงรัชต์ สุทธิพร 
    คุณรัชฏาภรณ์ ช้างเยาว์ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     
    คุณอุบลรัตน์ จิตร์บุตร 
    คุณพีรญา ทองโสภณ
    คุณจิตรปาน ศรีจันทร์