ผลงานวิจัย
 
งานวิจัยที่กำลังทำอยู่
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัยฯ ของรพ.ฯ
 
ขั้นตอนในการขอทุนจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ (แก้ไขวันที่18 ธ.ค.55)
 
ขั้นตอนขออนุญาตทำวิจัย ในรพ.ฯ(บุคคลทั่วไป)
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัย ในรพ.ฯ(บ.ยาสนับสนุน)
 
ติดต่อศูนย์วิจัย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...

html code 
การวิจัย วิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ  การวิจัย  ผลงานวิจัย  
  ผลงานวิจัย   

งานวิจัยปี 51

ลำดับ

 เรื่องที่ทำวิจัย

 ผู้ทำวิจัย

กอ

   1- การป้องกันภาวะไตเสื่อมจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยที่เข้ารับการสวน
เส้นเลือดหัวใจด้วยการใช้สารละลายโซเดียม ไบคาร์บอนเนตร่วมกับ
N-Acetyclysteine    

น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
พญ.นพนิต  พัฒนชัยวิทย์

กอย.

   2- เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างสูตรยามาตรฐานและสูตรยาที่มี
 Levofloxacin ร่วมด้วยในการรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pylori 
ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ
น.ท.ชินวัตร  สุทธิวนา 
พญ.เพ็ชชรี  พลมณี
กอย.
   3- การศึกษาระดับ Cardiac Troponin T  ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ณ ร พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
น.อ.กฤษฎา  ศาสตรวาหา
นพ.นิธิเวช  อรุณโรจน์ 
กอย.
   4- การศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบัวบก
ในการรักษาโรคกระเพาะอาหารชนิดไม่พบแผล (Functional dyspepsia)
ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
พ.ญ.ชนันทา  หงส์ธนากร 
นพ.การัณย์ 
              ธีรเศรษฐ์ธำรง 
กอย
   5- การศึกษาสาเหตุของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ณห้องฉุกเฉิน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
น.อ.เฉลิมพร บุญสิริ
พญ.วราลี  อภินิเวศ
กตน
   6- การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานที่มี
แผลที่เท้า ที่มารับการรักษา ณ รพ.ภูมิพลฯ
น.อ.ฉัตรชัย  สุนทรธรรม 
นพ.ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์
กศก
   7- การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาในผู้ป่วยเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
อายุระหว่าง 11 -15 ปี ที่มารับการตรวจรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
พอ.บนอ.
ร.ท.หญิงหฤทัยทิพย์ 
                        ตัณฑเทศ
กกม.
   8- การประเมินความถูกต้องของการทำอัลตราซาว์ดเทียบกับดีพีแอล
ในผู้ป่วยที่บาดเจ็บในช่องท้อง
น..อ.สุวรรณ  เสริมศักดิ์
น.พ.วิเชียร มลอยู่พะเนา
กศก
   9-การศึกษาผลประโยชน์จากการใช้ Compressive cold dressing
ในการรักษาหลังผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมใน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.
น.ท.เอกพงษ์  โกมลหิรัญกอป.
  10- การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคกระเพาะอาหารทะลุที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดที่
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
น.อ.ชัยยา  จันทร์ใส
นพ.อภิชัย  ขัติยนนท์
กศก.
  11- การให้คะแนนความเสี่ยงเพื่อทำนายโอกาสการผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องจากภาวการณ์ผิดสัดส่วนกันระหว่างศรีษะ
ทารกและเชิงกราน
น.อ.สินาท  พรหมมาศ
พญ.ศศิธร  ยาดี
กสก.
  12- Accuracy in diagnosis acute appendicitis in
Bhumibol Adulyadej hospital
นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
พ.พรพิทักษ์ บรรณสาร
กศก.
  13- การศึกษาผลการตรวจการได้ยินของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อ
การสูญเสียการได้ยินรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
น.ท.หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์
นพ.ฉัตรชัย วรวรรโณทัย
กสศ.
  14- ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการทำ VP shunt ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
พอ.บนอ. 
น.อ.ยอดรัก  ประเสริฐ
พญ.นันทาศิริ  วิทยนคร
กศก.
  15- ผลของการควบคุมโรคภูมิแพ้และหอบหืดอย่างต่อเนื่องต่อความ
รุนแรงของโรคภูมิแพ้ ความสามารถในการควบคุมโรคหอบหืด
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการติดตามดูแลที่คลินิกภูมิแพ้
และหอบหืด กสศ.รพ.ภูมิพลฯ 
น.ท.หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์
นพ.ชัยรัตน์  เสรีรัตน์
กสศ.
  16- การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนเรื้อรัง โดยใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยกรณี
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.  
น.อ.หญิงสุภาจิรี  ไตรปิฎกกพย.
  17- ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมอง
ตีบด้านหน้าและด้านหลัง
น.ต.หญิงสัญสนีย์
                             พงษ์ภักดี
พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
กอย.
  18- ผลของแนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความสำเร็จ
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ
และอุบัติการณ์เกิดภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤต
ที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ
น.ต.หญิงจุฬารัตน์
                        เพชรวิเศษ
กพย.
  19- ลดการติดเชื้อ VAP ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจน.ท.หญิงวิไลลักษณ์
      ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
กพย.
  20- ประสิทธิภาพของการจัดเครื่องช่วยหายใจและเครื่องควบคุมสาร
ละลายต่อความปลอดภัยความคุ้มค่าและความพึงพอใจทีมสุขภาพ
น.ต.หญิงภัทราภรณ์
                           จันทนวงศ์
กพย.
  21- ผลของการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยสูงอายุที่ทำผ่าตัดออร์โธปิดิกส์
น.ต.หญิงศุวัชรี งูพิมายกพย.
  22- ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบันทึกทางการพยาบาล กพย.รพ.
ภูมิพลอดุลยเดชฯ
น.ท.หญิงสมศิริ
            สายภัทรานุสรณ์
กพย.
  23- การลดการเกิดแผลซึม/แผลแยกในผู้ป่วยหลังผ่าตัด CABGน.ต.หญิงกาญจนา
                      เกษกาญจน์
กพย.
  24- การเปลี่ยนแปลงค่าเกลือแร่ในร่างกายจากการเตรียมลำไส้
โดยยา ล้างลำไส้ชนิกรับประทาน
น.อ.นพดนัย  ชัยสมบูรณ์
นพ.ชาญชัย  สุวรรณกิจ
กศก.
  25- ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล    (Hospital Accreditation) กรณีศึกษา
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.
น.ต.หญิงพิกุล  เหมวิมลกวห.
  26- การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาระบาย
โพลีเอธิลีนไกลคอล 4000
และ มิลค์ออฟแมกนีเซีย ในการรักษาภาวะ
ท้องผูกเรื้อรังในทารกและเด็กเล็ก
น.ท.หญิงปัญจฉัตร 
                           รัตนมงคล
กกม.