ผลงานวิจัย
 
งานวิจัยที่กำลังทำอยู่
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัยฯ ของรพ.ฯ
 
ขั้นตอนในการขอทุนจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ (แก้ไขวันที่18 ธ.ค.55)
 
ขั้นตอนขออนุญาตทำวิจัย ในรพ.ฯ(บุคคลทั่วไป)
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัย ในรพ.ฯ(บ.ยาสนับสนุน)
 
ติดต่อศูนย์วิจัย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...

html code 
การวิจัย วิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ  การวิจัย  งานวิจัยที่กำลังทำอยู่  
  งานวิจัยที่กำลังทำอยู่   

หัวเรื่องงานวิจัยปี 2552

code

เรื่องที่ทำวิจัย

ผู้ทำวิจัย

กอง

   1

การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่เข้ารับการ

 น.ท.ญ.จารุวรรณ ตรียะวรางพันธ์

กสศ.

รักษาใน กสศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

 พญ.ชนิดา จันทร์ทิม

#

   2

การศึกษาประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

 น.อ.เศิกสันต์  ไชยสาม 

กสศ

 น.พ.เกียรติชัย จันปุ่ม

   3

การศึกษาความชุกสารก่อภูมิแพ้ของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 น.อ.เศิกสันต์  ไชยสาม 

กสศ

ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

 น.พ.วิรัช  จิตสุทธิภากร

   4

ผลของการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิด germ cell tumors

  พญ.ถนอมศิริ สุนทรธรรม

กสก.#

   5

การตรวจติดตามค่าความเร็วของการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 น.อ.พงษ์เดช พงษ์สุวรรณ

กรส

ของหลอดเลือดแดงยูเทอรีนหลังการรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยการฉีด

 นพ.เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา

อนุภาคอุดกั้นหลอดเลือดแดงยูเธอรีน

   6

การลดขนาดเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกด้วยการฉีดอนุภาคอุดกั้นหลอด

 น.อ.พงษ์เดช พงษ์สุวรรณ

กรส

เลือดแดงยูเทอรีนใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

 นพ.ปัญญา จุณณานนท์

@

   7

พฤติกรรมทางเพศในสตรีตั้งครรภ์

 น.อ.สุเมธ นิมกาญจน์,นพ.นพพร ไทยแท้

กสก.

   8

อัตราทารกตายปริกำเนิดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 น.อ.สินาท พรหมมาศ

กสก.

 พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว

   9

ความชุกของภาวะทุโภชนาการของผู้ป่วยในมะเร็งนรีเวช

 น.อ.อาภัสร์ เพชรผุด,พญ.ศิริกัญญา
                                                        สมศรี

กสก.

  10

การตรวจสอบผลการให้คะแนนความเสี่ยงต่อการผ่าตัดคลอดทางหน้า

 น.อ.สินาท พรหมมาศ

กสก.

ท้องจากภาวะการผิดสัดส่วนกันระหว่างศีรษะทารกและเชิงกราน

 พญ.วรวรรณ  ศิริชัย

ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 

  11

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการคลอดทารกที่มีคะแนนเอพการ์ต่ำแรกคลอด

 น.ท.ญ.นัทธมน บุรีรัตน์

กสก

ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

 พญ.สมพร ลิมกุล

  12

Cognitive improvement after the treatment of donepezil in 

 น.อ.ยอดรัก  ประเสริฐ

กศก

moderate to severe traumatic brain injury patient with cognitive

 พญ.นันทาศิริ วิทยนคร

@

The Randomized double-Blind placebo-controlled trial

  13

การศึกษาวิจัยอุบัติการณ์ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำในทารกคลอด

 น.อ.นภ ตู้จินดา

กกม

ก่อนกำหนดอายุครรภ์มากกว่า 33สัปดาห์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่ำในช่วง

 พญ.สุภาภรณ์ เตชาทวีวรรณ

อายุ 48ช.ม.

  14

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของการให้สารน้ำทดแทนในการฟอก

 น.ท.พงศธร  คชเสนี

กอย

เลือดอย่างต่อเนื่องระหว่าง Standard CVVHDF และ High dose 

 พญ.ปัทมาพร คำใจ

**

CVVH ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันหอผู้ป่วยวิกฤติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

@

  15

เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียมลำไส้ใหญ่ระหว่างสูตรยา

 น.อ.ชินวัตร สุทธิวนา

กอย

มาตรฐานคือ polyethylene glycol ร่วมกับการรับประทานน้ำ 2 ลิตร

 น.ต.ธีรธร วงศ์ชัยสุวรรณ

#

และสูตรยาที่มี polyethylene glycol วิตามินซีร่วมกับการรับประทาน

น้ำ 1 ลิตร

  16

การใช้ยา Racecadotril ในผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันใน

 น.ท.ญ.ปัญจฉัตร รัตนมงคล

กกม

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

 พญ.สุภาวดี ปอแก้ว

#

  17

การอักเสบติดเชื้อในช่องคอชั้นลึกที่เกิดขึ้นใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

 น.ท.ญ.กรองกาญจน์ ว่องคงคากุล

กสศ

 พญ.รัศมี ซึ่งเถียรตระกูล

  18

การสำรวจสาเหตุและผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ป่วย

 น.ต.หญิงกาญจนา เกษกาญจน์

กพย.

ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

***

  19

เปรียบเทียบการใช้ยาไมโสโปรสตอลชนิดอมที่กระพุ้งแก้มอมใต้ลิ้น

 น.อ.สินาท  พรหมมาศ

กสก.

และเหน็บช่องคลอดในการยุติการตั้งในผู้ป่วยแท้งหลีกเลี่ยงไม่ได้

@

  20

อุบัติการณ์การระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิดโตเกินขนาด

 พญ. ณัฐกฤตา

กกม

ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 

 นพ. นภ ตู้จินดา

  21

อุบัติการณ์การเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิดอายุ

 น.อ.หญิงประไพศรี ลยางกูร

กกม

1 ชั่วโมงซึ่งเกิดจากมารดาที่เป็นเบาหวาน ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

 พญ.อภิรดี  เนียมสกุล

  22

ความถูกต้องของการประเมนปริมาตรตับโดยใช้การคำนวณจากภาพ

 น.อ.ชัยยา  จันทร์ใส

กศก

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

 นพ.เกตุ  ชูพันธ์