หน่วยวิชาการ
 
ตารางประชุมวิชาการ
 
สื่อและเอกสารวิชาการ
 
ภาพงานประชุมวิชาการ
 
ปี 2559
 
Contact
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
งานพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย วิชาการ  วิชาการ  หน่วยวิชาการ  
  หน่วยวิชาการ   
 

         

                โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการจัดการประชุมวิชาการขึ้นในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด โดยเริ่มจัดครั้งแรกในวันที่ 27 มกราคม พ.. 2521 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล และหลังจากอาคารคุ้มเกล้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงได้ย้ายการจัดประชุมวิชาการมาที่ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า ซึ่งได้สร้างห้องประชุมไว้รองรับการประชุมวิชาการระดับประเทศไว้เป็นอย่างดี
             ในปี พ.. 2532ได้เริ่มให้มีการเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านในการประชุมวิชาการของโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก และยังคงมีติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  ในปัจจุบันการประชุมวิชาการพยายามจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี  เพื่อให้ใกล้เคียงกับวันคล้ายวันเปิดให้บริการตรวจรักษาของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (27 มี..)  และนอกจากนี้ในแต่ละเดือนจะมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากในและนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีหัวข้อในเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ภาวะการมีบุตรยาก เรื่องของหุ้น การประกันรถยนต์และบุคคลที่สาม ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรใน รพ. มีวิสัยทัศน์และความรู้ที่กว้างไกลมากขึ้น

            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีนโยบายส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ผลิตบุคลากรตั้งแต่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาล  มีการบริการวิชาการหลายระดับ เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป มีการจัดนิทรรศการและการประชุม เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ทั้งในและนอกสถาบันรวมถึงนิสิตแพทย์จากต่างประเทศได้เลือกมาดูงานในวิชาเลือก (elective) เพื่อฝึกศึกษาในกองหรือหน่วยต่างๆ ที่ตนสนใจ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอดทั้งในและต่างประเทศ (fellowship) เข้ามาศึกษาดูงานด้านต่างๆ อีกทั้งสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์เป็นวิทยากรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

             
กองแพทยศาสตร์ศึกษาโดยคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง และทุก 2 สัปดาห์จะมีการจัดประชุมวิชาการในระดับสาขาขึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดอบรมต่างๆ ของ excellence centers และในปี 2552 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 60 ปี ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรมจึงได้จัดการประชุมวิชาการขึ้นในเดือนมีนาคม โดยเป็นการประชุมที่มีวิทยากรสาขาต่างๆและผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกมากกว่าทุกปีในโอกาสพิเศษนี้..