ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ดาวน์โหลด เอกสารงานวันคุณภาพ ครั้งที่ 31 (20/12/2018)
     ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA : Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  อ่านต่อ..

 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล (16/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนารพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ --->>   อ่านต่อ..

 ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน (12/9/2018)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการรพ.จุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นำคณะผู้บริหาร รพ.จุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานการนำแนวคิด LEAN มาใช้ในการรักษาพยาบาล โดยได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 โครงการ Facilitator for non-technical skills : training for trainer (22/5/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ 'Facilitator for non-technical skills : training for trainer' เพื่อพัฒนาการสอนโดยใช้เทคนิค Facilitation และ Technical skills เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตระหนักรู้ปัญหาการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำแก่บุคลากรใน รพ.ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค.62 ...   อ่านต่อ..

 โครงการพัฒนาคุณภาพโดยใช้ Lean (13/5/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดศึกษาดูงานที่บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด ในโครงการพัฒนาคุณภาพโดยใช้ Lean ในกลุ่มบุคลากรสนับสนุนการรักษาพยาบาล เพื่อนำแนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบงานของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2562 ...   อ่านต่อ..

 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (26/4/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาและป้องกันความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญได้ และเป็นการสร้างความร่วมมือ ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 23-24 เม.ย.62 ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย อ.ชลทิชา จำรัสพร ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Solution Center เมื่อ 2 ส.ค.60 ... อ่านต่อ

 รับการเยี่ยมตรวจประเมินระบบยา (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร่วมกับกองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบยา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อให้การเยี่ยมประเมินจากภายนอกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง ผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เมื่อ 31 ก.ค.60 ... อ่านต่อ

 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (29/6/2016)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมงานคุณภาพ 2 กลุ่มงาน คือทีมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทีมศูนย์มะเร็ง ตามที่ได้นำเสนอในเวทีมหากรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2559 โดยเข้าสัมภาษณ์เมื่อ 28 มิ.ย.59 ...อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 (20/12/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA : Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   ... อ่านต่อ

 QI DAY ครั้งที่ 30/2560 (22/12/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการและการนำเสนอผลงานคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 30 โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ...  อ่านต่อ

 งานมหกรรมคุณภาพ 2559 (16/6/2016)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ น.บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพร่วมระหว่าง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และรพ.เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น12 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ...อ่านต่อ

ทั้งหมด..