ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ดาวน์โหลด เอกสารงานวันคุณภาพ ครั้งที่ 31 (20/12/2018)
     ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA : Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  อ่านต่อ..

 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล (16/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนารพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ --->>   อ่านต่อ..

 ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน (12/9/2018)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการรพ.จุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นำคณะผู้บริหาร รพ.จุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานการนำแนวคิด LEAN มาใช้ในการรักษาพยาบาล โดยได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 โครงการ Non-Technical Skills การบินสู่การแพทย์ (21/12/2018)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ Non-Technical Skills การบินสู่การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย สร้างความรู้ความเข้าใจและนำเรื่อง Non-Technical Skills มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการและการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งมองเห็นความเสี่ยงและหาแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดก่อให้เกิดกระบวนการดูแลรักษาและคุณภาพที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ...   อ่านต่อ..

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ กลุ่มงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล (29/11/2018)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในกลุ่มงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล เพื่อชี้แจ้งแผนกลยุทธ์การพัฒนา รพ. ในปี 2562-2567 พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาเป้าหมายและตัวชี้วัด ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรสามารถออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 38 คน ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.61  อ่านต่อ..

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปี 2562-2567 (23/11/2018)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พ.ศ.2562-2567 เพื่อทบทวนภารกิจและวางแผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2561-2564 อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงกระบวนการวางแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 80 คนในระหว่างวันที่  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย อ.ชลทิชา จำรัสพร ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Solution Center เมื่อ 2 ส.ค.60 ... อ่านต่อ

 รับการเยี่ยมตรวจประเมินระบบยา (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร่วมกับกองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบยา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อให้การเยี่ยมประเมินจากภายนอกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง ผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เมื่อ 31 ก.ค.60 ... อ่านต่อ

 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (29/6/2016)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมงานคุณภาพ 2 กลุ่มงาน คือทีมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทีมศูนย์มะเร็ง ตามที่ได้นำเสนอในเวทีมหากรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2559 โดยเข้าสัมภาษณ์เมื่อ 28 มิ.ย.59 ...อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 (20/12/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA : Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   ... อ่านต่อ

 QI DAY ครั้งที่ 30/2560 (22/12/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการและการนำเสนอผลงานคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 30 โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ...  อ่านต่อ

 งานมหกรรมคุณภาพ 2559 (16/6/2016)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ น.บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพร่วมระหว่าง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และรพ.เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น12 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ...อ่านต่อ

ทั้งหมด..