ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล (16/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนารพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ --->>   อ่านต่อ..

 ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน (12/9/2018)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการรพ.จุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นำคณะผู้บริหาร รพ.จุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานการนำแนวคิด LEAN มาใช้ในการรักษาพยาบาล โดยได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ...   อ่านต่อ..

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update Advance HA (31/10/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update Advance HA โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุุภชุติกุล ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เมื่อ 17 - 18 ต.ค.60  ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 อบรม Lean Management สำหรับบุคลากรทีมนำทางคลินิก (7/11/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรม Lean Management ให้กับบุคลากรทีมนำทางคลินิกกองสูตินรีกรรม, กองกุมารเวชกรรม, กองโสต ศอ นาสิกกรรม, กองทันตกรรม, กองจักษุกรรม และศูนย์มะเร็ง ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย.60  ...   อ่านต่อ..

 อบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Management (15/9/2017)
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แนวคิด Lean Management รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 ,31 ส.ค.60 รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12, 13 ก.ย. 60  ...   อ่านต่อ..

 ประชุมสภาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 (การมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น) (7/3/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ จัดประชุมสภาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามงานพัฒนาคุณภาพของ รพ.ฯ โดยมีการมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย 1 ได้แก่ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 5/4 และรางวัลชมเชย 2 ได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรม 8/1 เงินรางวัล 1,000 บาท เมื่อ 3 มี.ค.60....    รับชมการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control Charts using Minitab เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย อ.ชลทิชา จำรัสพร ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Solution Center เมื่อ 2 ส.ค.60 ... อ่านต่อ

 รับการเยี่ยมตรวจประเมินระบบยา (4/8/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร่วมกับกองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบยา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อให้การเยี่ยมประเมินจากภายนอกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง ผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เมื่อ 31 ก.ค.60 ... อ่านต่อ

 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (29/6/2016)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมงานคุณภาพ 2 กลุ่มงาน คือทีมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทีมศูนย์มะเร็ง ตามที่ได้นำเสนอในเวทีมหากรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2559 โดยเข้าสัมภาษณ์เมื่อ 28 มิ.ย.59 ...อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 QI DAY ครั้งที่ 30/2560 (22/12/2017)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการและการนำเสนอผลงานคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 30 โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ...  อ่านต่อ

 งานมหกรรมคุณภาพ 2559 (16/6/2016)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ น.บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพร่วมระหว่าง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และรพ.เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น12 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ...อ่านต่อ

 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 29 (16/6/2016)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 29 ภายใต้แนวคิด "Enjoy Quality Every Breath" (คุณภาพทุกลมหายใจ) เพื่อให้ทีมงานต่างๆ ได้มีโอกาสนำผลงานการพัฒนาของตนเองมานำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมงานอื่นๆ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในงานพัฒนาคุณภาพของรพ. เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ...อ่านต่อ

ทั้งหมด..