ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
งานพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย วิชาการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ    รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ  ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ  
 

     ปลายปีพุทธศักราช 2541 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชภายใต้การนำองค์กรของ พลอากาศตรี ธีระ  ตั้งตรงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันนั้น โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยได้มีความตื่นตัวในเรื่องของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) ซึ่งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เป็นผู้ดำเนินการ ทำให้กรรมการบริหารของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเห็นควรให้นำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทางของ HA มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่ปลายปี 2541

 

    ด้วยปณิธานอันแรงกล้าของผู้นำองค์กรคือ พลอากาศตรี ธีระ ตั้งตรงจิตต์ ได้นำมาสู่ความมุ่งมั่นของทีมพัฒนาคุณภาพชุดแรกโดยมีนาวาอากาศเอกยงยุทธ วงศ์เลิศวิทย์ (เสียชีวิต ยศสูงสุดพลอากาศตรี) เป็นหัวหน้าทีม  ได้รวมแกนนำในการพัฒนาคุณภาพกลุ่มแรกขึ้น และเริ่มต้นด้วยการพัฒนาความรู้ของทีมโดยการดูงาน อ่านหนังสือ และเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ทีมงานได้ใช้เวลา 1 ปีเต็มสำหรับการวางความรู้พื้นฐานเรื่อง HA และนำความรู้ที่ได้นำมาปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพในช่วงแรกจึงเกิดขึ้นจากการนำความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์กับการทำงาน โดยมีการปรับปรุงด้านการบริการของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบที่ดีขึ้นและเน้นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก นับเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพของ       โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

     

      การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านต่อมาคือ พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลในปี  2542 อย่างไรก็ตามท่านเป็นผู้นำสูงสุดของโรงพยาบาลได้เพียงปีเดียว แต่ก็ได้ทำให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ก้าวหน้าไปได้อีกก้าวหนึ่ง

    

        ก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเกิดขึ้นในปี 2543 เมื่อพลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ (ยศปัจจุบันพลอากาศโท) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านได้สานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ร่วมกับประสบการณ์ของการพัฒนาคุณภาพที่ได้สร้างสมมาเกือบ 2 ปีทำให้ทีมงานมีความเข้าใจและพร้อมที่จะผลักดันการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

  

     ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จากรูปแบบเดิมที่เป็นโครงสร้างการบริหารงานตามที่ราชการกำหนด ให้มีโครงสร้างองค์กรเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการที่จะผลักดันโรงพยาบาลให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ..

 

 

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]