รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน  ปี 2556  
  ปี 2556   
เนื้อหา   
 

ยินดีต้อนรับคณะดูงาน งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี หลักสูตร"การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 42 ประจำปี 2556 วิทยากรโดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง(รายชื่อคณะฯ) พาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน งานเวชระเบียน ระบบห้องยา และห้องปฏิบัติการ" เมื่อ 29 ต.ค.56 เวลา 1300-1600 จำนวน 67 คน ณ ห้องบุรพรัตน์ อ.คุ้มเกล้าฯ

 

ยินดีต้อนรับคณะดูงาน รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ/วิทยากร โดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ พร้อมรับฟังการบรรยาย "การพัฒนาระบบสารสนเทศ รพ.ฯ" และ น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง(กลุ่มต้อนรับคณะฯ) พาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.56 เวลา 1300-1600 ผู้ศึกษาดูงานจำนวน 32 คน

 

ยินดีต้อนรับคณะดูงานหลักสูตร"การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่น 4 ประจำปี 2556 วิทยากรโดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ผู้เข้ารับการอบรม(แพทย์ พยาบาล หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงานไอที) สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน งานเวชระเบียน ระบบห้องยา และห้องปฏิบัติการ Data Center" เมื่อ 25 ก.ย.56 เวลา 1300-1600

 

พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร"การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง" จำนวน 85 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ รพ.ฯกับศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยฟังบรรยายสรุป(น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ,ร.อ.ญ.อรฉัตร ศรีเจริญ:พิธีกร) และพานำชมระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(น.ท.ญ.อุบลมาศ ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์:ประสานงาน และหน.หน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ) ในวันจันทร์ที่ 5 ส.ค.56 เวลา 1300-1600

  ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ รพ.ฯ วิทยากรโดบ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในวันที่ 29 พ.ค.56 เวลา 0900-1200
  ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ รพ.ฯ(Software และระบบสารสนเทศ รพ.) กล่าวต้อนรับโดย น.อ.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รองผอ.รพ.ฯ,น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ(วิทยากร),น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในวันที่ 2 พ.ค.56 0900-1200
  ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ รพ.ฯ(บริการผู้ป่วยในลักษณะ Paper Less และการจัดเอกสารเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) ต้อนรับโดย พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ฯ, น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในวันที่ 29 เม.ย.56 เวลา 1100-1400
  ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจ ศึกษาดูงาน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กล่าวต้อนรับโดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ วันที่ 22 ก.พ.56 เวลา 08.30
  คณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ฯ (น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานฯ, น.อ.กฤษดา ศาสตรวาหา หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเเตอร์) ร่วมกับ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ผอ.หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคณะฯ เข้าร่วมปรึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนา การ"Refer Electronic OPDCard" วันศุกร์ที่ 4 ม.ค.56 เวลา 0900-1200
จำนวนทั้งหมด  9 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]