รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน  ปี 2560  
  ปี 2560   
เนื้อหา   
  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณก.สารสนเทศ รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะสมาชิกเครือข่ายอีเฮลท์ภาคพื้อเอเชีย (Asia eHealth Information Network: AeHIN) จากประเทศพม่า ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสมสท. จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลและระบบบริการการรักษาพยาบาล ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ...  
  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตร Leadership Development (NU-LD) ฟังบรรยายเรื่อง Health information system implementation: Lesson learned from large pubic hospital และศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ได้แก่ระบบเวชรเบียน, ระบบ e-referral, ระบบห้องตรวจโรค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...  
  น.อ. ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะดูงานจาก รพ.ตากสิน เข้าศึกษาดูงานระบบ E-Referal เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ จำนวน 26 ราย ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสิทธิประโยชน์   ...
  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ฯ ให้การต้อนร้บ คณะดูงานจาก รพ.จันทรุเบกษา พอ. โดย น.อ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. หัวหน้าคณะนำข้าราชการ ลูกจ้าง ศึกษาดูงานระบบผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) และหน่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาล (จัดหา, พัสดุ, หมวดดูแลเงินรายได้, แผนกทะเบียนเวชสถิติ และคอมพิวเตอร์) เมื่อวันที่ 8,22 มิ.ย.60  .....
  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ฯ ให้การต้อนร้บคณะอาจารย์ และ นนอ.ชั้นปีที่ 4 คต. รวม 25 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุประบบสารสนเทศ รพ.ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 เวลา 09.30-11.30 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ....
  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ฯ และประธานคณก.สารสนเทศ และหน.หน่วยเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักอนามัย กองการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 17  จำนวน 36 ราย ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุประบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ....
  พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.,น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ฯ และประธานคณก.สารสนเทศ รพ. และหน.หน่วยเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุประบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS) จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
....
จำนวนทั้งหมด  7 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]