รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจหน่วย
 
บุคลากร
 
ผู้บริหาร
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
สถานภาพเครื่องมือและอุปกรณ์
 
หน่วยช่วยการหายใจ..ในปัจจุบัน
 
การจัดการความรู้
 
กลุ่ม ช่วยกันหายใจ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยช่วยการหายใจ    รู้จักองค์กร  ภารกิจหน่วย  
  ภารกิจหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

   1.  เครื่องช่วยหายใจ  

         ให้สามารถบริการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

         1.1  หน่วยช่วยการหายใจ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเครื่องช่วยหายใจ  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการหายใจ ซึ่งเป็นภารกิจหลัก    ได้มีการพัฒนาระบบการล้างทำความสะอาดสายชุดวงจร และอุปกรณ์ลดปริมาณการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค  เพื่อตอบเสนอง  การดูแลสภาวะแวดล้อมไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำความสะอาดสายชุดวงจรช่วยหายใจมาเป็นวิธีการล้างและอบฆ่าเชื้อด้วยการใช้Hydrogen Plasmaและทำการตรวจเพาะเชื้อจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้วเพื่อเป็นการตรวจสอบการปราศจากเชื้อทุก 3 เดือน

      
        1.2 วางแผนการจัดหาเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐานโดยมีคณะกรรมการหน่วยช่วยการหายใจเป็นที่ปรึกษาในการวางนโยบายและประสานงานกับหน่วยการรักษาที่เกี่ยวข้อง

        1.3 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

           หน่วยช่วยการหายใจได้รับมอบหมายให้รวบรวมดูแลรับผิดชอบเพื่อให้มีการหมุนเวียนใช้งานอย่างเหมาะสมคุ้มค่ามีการจัดทำทะเบียนประวัติและจัดบำรุงรักษาให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน  นอกจากนี้เนื่องจากการประสบปัญหาเครื่องมีอายุการใช้งานนานกว่า5ปีและปัญหาไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและพัสดุจึงเสนอให้มีการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเพิ่มอีก 20 เครื่องทำให้ปัญหาการไม่เพียงพอลดลงและยังคุ้มค่าในการใช้

  

    2.  งานด้านวิชาการ

          ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรตามที่ได้รับการร้องขอ เช่นนักเรียนพยาบาล ,นักเรียนพยาบาลที่มาฝึกงานจากนอกหน่วย,รวมถึงพยาบาลจบใหม่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจในการสอนแก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน


    3.  งานพิเศษอื่นๆ

          ดูแลให้บริการเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้ เช่น ผู้ป่วยที่ทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์,ผู้ป่วยที่ทำการตรวจสวนหัวใจ,เครื่องช่วยหายใจที่ติดรถพยาบาลรวมถึงภารกิจอื่นๆเช่นสถาบันเวชศาสตร์การบินตามที่ได้รับการร้องขอ

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]