ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย
 
ผู้บริหารหน่วย
 
รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน
 
Contact
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  อาคารพิเศษ    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

             อาคารพิเศษ ให้บริการดูแล รักษา  ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพ และป้องกัน แก่ข้าราชการทหาร ครอบครัว  นักเรียนทหาร ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต้องพ้นภาวะวิกฤติแล้วตามความเห็นของแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล  โดยไม่จำกัดโรค สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ทุกประเภท เช่น ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ผู้ป่วยเด็ก  ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ผู้ป่วยจักษุกรรมและผู้ป่วยโสตศอนาสิกกรรม   มีจำนวนเตียงที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งหมด  ๑๒๐  เตียง   ประกอบด้วย ห้องสำหรับราชวงศ์ จำนวน ๒ ห้อง , ห้องVIP จำนวน ๔ ห้อง,  ห้อง deluxe จำนวน ๑๒ ห้อง , ห้องเดี่ยว  private จำนวน ๖๑ ห้อง  ,ห้อง คู่ จำนวน ๗ ห้อง (๑๔ เตียง)  และ ห้อง ๓ เตียงจำนวน ๙ ห้อง ( ๒๗ เตียง )  

 

หน่วยงานในความดูแล

ชื่อหน่วย

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ธุรการ   อาคารพิเศษ

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐

๒๗๔๙๗ , ๒๗๔๙๕

หอผู้ป่วย / หออภิบาล จำนวน ๖ หอ

1. หอผู้ป่วย ๑๐/๑

2. หอผู้ป่วย ๑๐/ ๔

3. หอผู้ป่วย ๑๑/๑

4. หอผู้ป่วย ๑๑/๒

5. หอผู้ป่วย ๑๒/๑

6. หอผู้ป่วย ๑๒/๒

 

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐ /

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐ /

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๑/๑

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๑/๒

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๒/๑

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๒/๒

 

๒๗๑๗๑ ,๒๗๑๐๕

๒๗๑๐๔ ,๒๗๕๘๙

๒๗๑๑๑ ,๒๗๑๑๓

๒๗๑๑๒ ,๒๗๑๑๔

๒๗๑๒๑ ,๒๗๑๒๓

๒๗๑๒๒ ,๒๗๑๒๔

๑ หน่วยบริการ ได้แก่  ธุรการ อาคารพิเศษ

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐

๒๗๔๙๕ , ๒๗๔๙๗

 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]