รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานบริการและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ห้องสมุด  งานบริการและพัฒนาสื่อสารสนเทศ  
  งานบริการและพัฒนาสื่อสารสนเทศ   
เนื้อหา   
 
 

  การบริการสื่อสารสนเทศทางการศึกษา e-library


          คณะกรรมการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ทำหน้าที่สนับสนุน ควบคุมและกำกับดูแลการใช้ห้องสมุด สนับสนุน นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งผู้มารับการอบรมและบุคลากรทางการแพทย์ในการค้นคว้าผ่านห้องสมุด  ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศ   มีการประสานกับคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงพยาบาล           ภูมิพลอดุลยเดชและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อจัดระบบการให้บริการด้าน e-library ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ teleconference เพื่อให้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนระยะไกลได้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในอนาคตที่สามารถใช้ระบบนี้เชื่อมต่อระหว่าง  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาลจุนทรุเบกษา  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ที่เป็นเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในปัจจุบัน กองแพทยศาสตร์ศึกษายังได้จัดให้มีบริการ internet โดยระบบ LAN และ Wireless ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วทุกห้องของหอพักนิสิตแพทย์ รวมถึงบริเวณต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และจัดคอมพิวเตอร์ ส่วนกลางไว้ตามจุดต่างๆ และในบริเวณห้องสมุดสำหรับนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์ได้ค้นคว้าข้อมูลในการเรียนการสอน

   


           ส่วนของห้องประชุมและศูนย์วิทยบริการมีการให้บริการห้องประชุมและอุปกรณ์ต่างๆ มาโดยตลอด และให้บริการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความชำนาญอย่างเหมะสม โดยในปี 2551 ที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากโครงการกอล์ฟการกุศลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชทำการพัฒนาห้องประชุมบริเวณศูนย์การประชุมชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า โดยติดตั้งระบบและอุปกรณ์นำเสนอที่ทันสมัยประจำทุกห้องพร้อมรองรับการจัดประชุมวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
           การพัฒนาระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (E- library) และระบบ Teleconference       ทั้งในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา         ซึ่งการก่อสร้างหอพักแพทย์ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะสามารถเข้าพักได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสามารถให้นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเข้าหาสื่อการสอนต่างๆได้จากเครือข่ายสารสนเทศ  ที่มีการติดตั้งไว้ทั่วไปในโรงพยาบาลและภายในห้องพักของหอพักแพทย์นี้  สำหรับงบประมาณที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินการในโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นในอนาคต   ยิ่งไปกว่านั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  นี้ได้มีการริเริ่มการประชุมร่วม ๔ สถาบัน ที่มีการผลิตแพทย์ในโครงการร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การใช้แหล่งความรู้ร่วมกัน รวมถึงการประสานงานต่างๆเพื่อให้มีมาตรฐานในการผลิตแพทย์จาก 4 สถาบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]