รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน  งานพัฒนาหน่วย  
  งานพัฒนาหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

  การพัฒนาในหน่วยควบคุมภายใน

           

          หน่วยควบคุมภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหน่วยงาน เดิมระบบการคิดค่ารักษาพยาบาลเป็นการคิดแบบ manual โดยใช้เครื่องคิดเลขธรรมดา ต่อมาจึงมีแบบฟอร์มให้หน่วยงานที่ทำกิจกรรมเป็นผู้บันทึกข้อมูลและส่งมาให้หน่วยควบคุมภายในคิดค่ารักษา หลังจากนั้นจึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ประมวลผลแทนเครื่องคิดเลข และพัฒนาระบบการคิดค่ารักษาพยาบาลเป็นแบบreal time เช่นในปัจจุบัน

          การบริการของหน่วยควบคุมภายในระยะแรกเป็นการดำเนินงานเฉพาะเกี่ยวกับรายได้จากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในก่อน หลังจากนั้นจึงขยายขอบเขตออกไป เริ่มแรกทำงานเฉพาะเวลา 0800-1600 ทุกวันราชการ โดยคิดค่ารักษาจากการตรวจสอบข้อมูลการรักษาในเวชระเบียนผู้ป่วยในทุกฉบับ แล้วสรุปค่ารักษาทั้งหมดให้แก่หอผู้ป่วย  ต่อมาจึงเริ่มมีการจัดเวรล่วงเวลาเฉพาะวันเสาร์และต่อมาจึงมีเวรในวันอาทิตย์ด้วย  

          ในปี 2547 ได้เริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (e-claim) สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องจ่ายยา ซึ่งต่อมาจึงได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์นี้ลงข้อมูลค่าใช้จ่ายทางพยาธิกรรม ค่าห้องค่าอาหาร กิจกรรมบนหอผู้ป่วย และกิจกรรมของห้องตรวจผู้ป่วยนอกตามลำดับ ระบบคอมพิวเตอร์ (e-claim) สามารถทำงานควบคุมภายในได้สมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2548  และต่อมาได้เปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มใช้ระบบใหม่ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มรายละเอียดของข้อมูลการรักษาทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลการมารับบริการของผู้ป่วยได้มากขึ้น และสามารถตรวจสอบการค้างชำระค่ารักษาและรายงานยอดค้างชำระได้อย่างละเอียด สามารถเจาะจงหน่วย และเจาะจงสิทธิได้ด้วย

           

           สิ่งที่หน้าภาคภูมิใจของหน่วยควบคุมภายในก็คือผลจากการปฏิบัติงานทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้ถึง 200 ล้านบาทในปีแรก และช่วยลดภาระงานของพยาบาลประจำหอผู้ป่วยลงได้มาก  ในปัจจุบันการตรวจสอบค่ารักษาของผู้ป่วยในมีความแม่นยำถูกต้องมากขึ้น พบความผิดพลาดเพียง 0.41% ในปี 2551 ..
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]