รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
 
      หน่วยควบคุมภายในเพื่อช่วยลดการปฏิบัติงานของหอผู้ป่วย โดยจะเป็นหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด  ช่วยในการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้ครบถ้วน โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  และเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลใช้ในการวางแผนและควบคุม ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยทำการศึกษาและควบคุมภายในด้านการเงินได้แก่รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและพัสดุของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 

            
      
หน่วยควบคุมภายใน
ให้บริการตรวจสอบและคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการถึงเวลา 2000 มีผู้ป่วยที่ต้องตรวจสอบและคิดเงินก่อนจำหน่ายวันละประมาณ 80
– 100 คน รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกการทำกิจกรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานในแต่ละวัน โดยกำหนดการตรวจสอบหอผู้ป่วยแต่ละหอสัปดาห์ละครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและคิดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของทางราชการ และสามารถรวบรวมหลักฐานส่งเบิกเงินหน่วยต้นสังกัดได้ทันเวลาภายใน 30 วันหลังจำหน่าย
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]