รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
 
      หน่วยควบคุมภายในเพื่อช่วยลดการปฏิบัติงานของหอผู้ป่วย โดยจะเป็นหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด  ช่วยในการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้ครบถ้วน โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  และเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลใช้ในการวางแผนและควบคุม ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยทำการศึกษาและควบคุมภายในด้านการเงินได้แก่รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและพัสดุของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 

            
      
หน่วยควบคุมภายใน
ให้บริการตรวจสอบและคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการถึงเวลา 2000 มีผู้ป่วยที่ต้องตรวจสอบและคิดเงินก่อนจำหน่ายวันละประมาณ 80
– 100 คน รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกการทำกิจกรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานในแต่ละวัน โดยกำหนดการตรวจสอบหอผู้ป่วยแต่ละหอสัปดาห์ละครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและคิดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของทางราชการ และสามารถรวบรวมหลักฐานส่งเบิกเงินหน่วยต้นสังกัดได้ทันเวลาภายใน 30 วันหลังจำหน่าย
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]