รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  แผนกวิศวกรรม  งานพัฒนา  
  งานพัฒนา   
เนื้อหา   
 
 

          เพื่อให้แผนกวิศวกรการแพทย์สามารถธำรงรักษา พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ทำให้ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีอัตราการเสียซ้ำของการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้งาน การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย โดยจัดเป็นประจำทุกเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 

           

 
          นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรม โดยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบรรยายในหัวข้อเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการใช้งาน การซ่อมบำรุง ปัญหาที่พบบ่อยและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน  และเนื่องจากแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดสนใจของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลอื่นๆ จึงมักจะได้รับการร้องขอเข้าเยี่ยมชมหน่วยเป็นประจำ ซึ่งก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างมาก..
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]