รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  แผนกวิศวกรรม    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
      เป็นหน่วยงานที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ แก่หน่วยผู้ใช้ทุกหน่วยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้บริการซ่อมบำรุง บำรุงรักษาตามระยะเวลา และสอบเทียบมาตรฐาน แก่เครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ ในเวลาราชการของทุกวันทำการ และให้บริการซ่อมบำรุงกรณีฉุกเฉิน นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ได้มีการพัฒนางานของแผนกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริการด้านเครื่องมือแพทย์มีมาตรฐานและทันเวลา..
 

     แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์แก่หน่วยงานผู้ใช้ทุกหน่วยใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีความพร้อมใช้งาน ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผู้รับริการพึงพอใจ

 ขอบเขตของงาน

     1.  รับ-จ่าย เก็บรักษาควบคุมพัสดุที่เข้ารับการซ่อม สถิติการซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องมือ
           และอุปกรณ์สายการแพทย์
     2.  ซ่อมบำรุง วางแผนและดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์
     3.  ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดัดแปลงแก้ไข และดำเนินการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์
           ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
     4.  ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการซ่อม-สร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ ให้มีคุณภาพ
           ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในด้านวิศวกรรมการแพทย์
     5.  ตรวจสอบและดูแลระบบก๊าซที่ใช้ในการแพทย์

 
 ขอบเขตการให้บริการ

     1. ให้บริการซ่อมแก้ไข ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ทุกประเภท ในเวลาราชการ
           ของวันทำการ เวลา 08.00น.-16.00น.
     2.  ให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ 18 ประเภท
           ในเวลาราชการของวันทำการ เวลา 08.00น.-16.00น.
     3.  ให้บริการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ทุกประเภท นอกเวลา
           ราชการและวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]