รู้จักองค์กร
 
บริบทหน่วยสุขศึกษา
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 
บทสัมภาษณ์...คนดังสุขภาพดี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ
 
ติดต่อ
 

 
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสุขศึกษา    รู้จักองค์กร  บริบทหน่วยสุขศึกษา  
  บริบทหน่วยสุขศึกษา   

        หน่วยสุขศึกษา กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการเพิ่มทักษะบุคคลด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะ  สร้างเสริมพลังอำนาจและเพิ่มขีดความสามารถ(Empower) โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  ตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร ผู้ป่วย และชุมชน  โดยเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง  ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคมและจิตวิญญาณ  อันจะนำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งมีภารกิจหลักในความรับผิดชอบ ได้แก่   การสร้างเสริมสุขภาพ  การให้การปรึกษาและการดูแลต่อเนื่องที่ทำหน้าที่ประสานการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักงานประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานของพยาบาลชาย..