ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองสูตินรีกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  รายนามบุคลากร  
 

 

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อ สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ จำนวน 25 คนพล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์มะเร็งนรีเวช
..กมลชัย อธิปวัฒนากร
..เกษม วิจัยธรรมมะเร็งนรีเวช
พล...การุณ เก่งสกุลมะเร็งนรีเวช
น.อ.สุเมธ นิมกาญจน์
..ทวีศักดิ์ วังศกาญจน์
..ปริญญา ติรณะประกิจชีวอนามัยการเจริญพันธุ์
..วิบูลย์ เรืองชัยนิคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
..สินาท พรหมมาศ
..สุทธิพันธุ์ ทัศนียพันธุ์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
..อาภัสร์ เพชรผุดชีวอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าตัด
ส่องกล้อง
..นิวัติ อินทรวิเชียรมะเร็งนรีเวช
น.อ.ญ.นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
..จิรวัฒน์ ชูวงศ์
..สุพจน์ พลานุสิตเทพา
น.ท.กฤติกา สุขสงวนผ่าตัดส่องกล้อง
..ญ.นัทธมน บุรีรัตน์
..ถนอมศิริ สุนทรธรรมมะเร็งนรีเวช
..ทรงพล สนธิชัยมะเร็งนรีเวช
ร.อ.ญ.มนญาดา เปลี่ยนคง
ร.อ. ชวินทร์ ศรีวิริยะเลิศกุล
พ.ญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
พ.ญ.วิยะดา เหลืองด่านสกุลเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ญ.ปวีณา ผาลิวงศ์ชีวอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าตัด
ส่องกล้อง
พ.ญ.นาฎยา เกื้อกูลรัฐมะเร็งนรีเวช
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]