ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองสูตินรีกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  รายนามบุคลากร  
 

 

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อ สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ จำนวน 25 คนพล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์มะเร็งนรีเวช
..กมลชัย อธิปวัฒนากร
..เกษม วิจัยธรรมมะเร็งนรีเวช
พล...การุณ เก่งสกุลมะเร็งนรีเวช
น.อ.สุเมธ นิมกาญจน์
..ทวีศักดิ์ วังศกาญจน์
..ปริญญา ติรณะประกิจชีวอนามัยการเจริญพันธุ์
..วิบูลย์ เรืองชัยนิคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
..สินาท พรหมมาศ
..สุทธิพันธุ์ ทัศนียพันธุ์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
..อาภัสร์ เพชรผุดชีวอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าตัด
ส่องกล้อง
..นิวัติ อินทรวิเชียรมะเร็งนรีเวช
น.อ.ญ.นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
..จิรวัฒน์ ชูวงศ์
..สุพจน์ พลานุสิตเทพา
น.ท.กฤติกา สุขสงวนผ่าตัดส่องกล้อง
..ญ.นัทธมน บุรีรัตน์
..ถนอมศิริ สุนทรธรรมมะเร็งนรีเวช
..ทรงพล สนธิชัยมะเร็งนรีเวช
ร.อ.ญ.มนญาดา เปลี่ยนคง
ร.อ. ชวินทร์ ศรีวิริยะเลิศกุล
พ.ญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
พ.ญ.วิยะดา เหลืองด่านสกุลเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ญ.ปวีณา ผาลิวงศ์ชีวอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าตัด
ส่องกล้อง
พ.ญ.นาฎยา เกื้อกูลรัฐมะเร็งนรีเวช
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]