ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ผู้บริหาร | กำลังพล
 
โครงสร้างหน่วยงาน
 
ติดต่อหน่วยงาน
บริการประชาชน
 
ขั้นตอนการรับการตรวจ
 
บริการคลินิกนอกเวลาทางรังสีวิทยา
ความรู้สู่ประชาชน| รู้จักงานรังสี
 
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรังสี
 
การป้องกันอันตรายจากรังสี
 
ชนิดการให้บริการตรวจรักษาทางรังสี
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT Simulator)
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองรังสีกรรม    บริการประชาชน  ขั้นตอนการรับการตรวจ  
  ขั้นตอนการรับการตรวจ   
เนื้อหา   
 

ห้องตรวจรังสีกรรม บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00,วันเสาร์ 08.00-12.00
แมมโมเกรม (Mammogram)
อุลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
เอ็กซเรย์ทั่วไป สำหรับผู้ที่มีใบนัดแพทย์
สอบถาม 0 2534 7205 เวลา 13.00-15.00


 

1. ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (แผนกรังสีวินิจฉัย)   0 2534 7205
2. อาคารรังสีรักษา สมบูรณวณิชย์ (แผนกรังสีรักษา)
3. ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น (แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

 ขั้นตอนการบริการ

แผนกรังสีวินิจฉัย
  1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจ จากห้องตรวจใดๆ
  2. ผู้ป่วยมาที่กองรังสีกรรมพร้อมใบ request เพื่อรับการตรวจ
  3. ผู้ป่วยมาส่งใบตรวจที่ห้องตรวจ และฝ่ายลงทะเบียนได้ทันที
  4. ผู้ป่วยนัดตรวจพิเศษในวันหลัง เช่น GI study, BE, IVP, US, CT, Mammo ฯลฯ
      โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการเตรียมตัวและค่าตรวจ
  5. คิดราคาค่าตรวจจ่ายค่าตรวจเข้าสู่ระบบการเงิน
  6. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการรายงานผล
  7. ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการถ่ายฟิล์ม หรือการตรวจ
  8. ได้ผลของฟิล์มหรือภาพการตรวจ
  9. การรายงานผลของรังสีแพทย์ในห้องอ่านฟิล์ม
10. การรายงานผล พร้อมฟิล์มส่งให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ หรือรายงานผลพร้อมฟิล์มถูกส่งไปเก็บที่
      ห้องเก็บฟิล์มในกรณีที่ผู้ป่วยจะมารับภายหลัง

แผนกรังสีรักษา
1. ขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
2. จนท.รังสีรักษาค้นประวัติการตรวจ
3. พบแพทย์เพื่อรับการรักษา เช่น การฉายรังสี , การใส่แร่ , การให้เคมีบำบัด ต่อไป

เวลาที่ให้บริการ
เอกซเรย์อุบัติเหตุแลุะ
ฉุกเฉิน

ให้บริการกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกซเรย์ทั่วไป
ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.

ห้องตรวจ Ultrasound

ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจ Mammogram

ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. และในกรณี อุบัติเหตุและฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รังสีรักษา

ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]