ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพ..
 
โครงการที่พัฒนา..ไปแล้ว
 
กายภาพบำบัด KM กิจกรรมบำบัด
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย
 
สภากายภาพบำบัด
   รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น รางวัลชนะเลิศ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู    ข้อมูลหน่วยงาน  รายนามบุคลากร  
 

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อ สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์
จำนวน คน
๑. น.อ.ชนะวิชญ์ โหละสุต
๒. น.อ.หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร
๓. น.อ.หญิง ศศินภิส แจ่มถาวร
๔. น.อ.ทายาท บูรณกาล
๕. น.ท.อิศรพงษ์ ยรรยง
๖. น.ต.สมโรจน์ จิริวิภากร

 

หก.กวฟ.ฯ ๑ คน
สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๕ คน
พยาบาล
จำนวน ๕ คน
๑. น.ท.หญิง รัชนี หะสิตะพงษ์
๒. น.ท.หญิง รักใจ สอนประสาร
๓. น.ต.หญิง ดรุณี ศรีสมบูรณ์
๔. น.ต.หญิง สุภาวดี โคตรเวียง
๕. พ.อ.อ.อุดม มากเจริญ

 

นักกายภาพบำบัด
จำนวน๑๘ คน
๑. น.อ.หญิง รุ่งทิวา ชินสกุล
๒. น.อ.หญิง ฉันทนา อัครธรรม
๓. น.ท.หญิง จิราวรรณ วระวิบุล
๔. น.ท.หญิง สุทิศา มหัตกีรติ
๕. น.ต.หญิง ธีรยา นิบุญพงศ์
๖. น.ต.หญิงนงนุช โกมลหิรัณย์
๗. ร.อ.ฉัตรชัย ไตรทอง
๘. ร.อ.หญิง กุลทิพย์ เหมราช
๙. ร.อ.หญิง จาฤชล พรมบำรุง
๑๐. ร.ท.หญิง จิรภิญญา ราชานนท์
๑๑. ร.ท.หญิง ณัฏฐาพร ดีพิริยานนท์
๑๒. ร.ต.หญิง สุจิตรา เจียมวิจิตรกุล
๑๓. น.ส.พิลาสินี พันทองหลาง
๑๔. น.ส.กนกพร ลีลาเทพินทร์
๑๕. น.ส.เกศสุดา อุ่มบางตลาด
๑๖. น.ส.กัลยกร ผ่องใส
๑๗. นาย อรรถพนธ์ หาญสุข
๑๘. น.ส.นันทภัทร ศรีนวล

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน คน
๑. นาง ประชิต ดอกไม้พุ่ม
๒. นาง ธันยาการย์ จันทร์ชู

 

เจ้าหน้าที่
จำนวน ๑๒ คน
๑. นาง ประเทือง ปานเอี่ยม
๒. นาง ประกอบ ทองอาจ
๓. นาง ราวัลย์ หารทา
๔. นาง ราตรี กระโจมพล
๕. นาง ชนม์นิภา คณฑา
๖. นาย ธรรมนูญ ตอบสันเทียะ
๗. นาย ชัยณรงค์ จันทร์เหล่าหลวง
๘. นาย ศักดิ์กาญ เผือกทอง
๙. นาย เกียรติชัย อ่อนสมจิตร
๑๐. นาย ญาณสิทธิ์ วีระวุฒ
๑๑. นาย สุรศักดิ์ เถาว์โท
๑๒. น.ส.จิราพร แกระวงศ์
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]