ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 •  

  กองทัพอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547

   

    นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ   เมื่อ 12 สิงหาคม 2547   ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันมีคุณอเนกอนันต์ต่อปวงชนชาวไทยและเนื่องจากความแออัดของผู้มาใช้บริการภายในอาคารคุ้มเกล้าฯ  ซึ่งเป็นอาคารที่เปิดให้บริการตรวจรักษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528   กองทัพอากาศจึงได้จัดโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   โดยจะเป็นอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ทันสมัยล่าสุดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบครบวงจรพร้อมทั้งจะเป็นศูนย์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการทางการแพทย์ แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป  ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับพระราชานุญาตโปรดเกล้าฯ รับโครงการนี้อยู่ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารหลังใหม่นี้ว่าอาคาร "คุ้มเกศ"  ซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งว่าอาคาร   หลังนี้ทำหน้าที่ ปกป้อง คุ้มครองเหล่าพสกนิกรของพระองค์และนามนี้จะเป็นอาคารที่ตั้งเคียงคู่กับ อาคารคุ้มเกล้าฯ ตลอดไป 


     


     


     


   
    องค์ประกอบอาคาร

       อาคารคุ้มเกศ   เป็นอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สูง 6ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 26,900 ตารางเมตร ประกอบด้วย
         
        ชั้นใต้ดิน  เป็นส่วนของคลังพัสดุและห้องเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้าสำรอง ระบบปรับอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบน้ำประปา และระบบดับเพลิง

      ชั้นที่  1  เป็นศูนย์บริการผู้ป่วยนอก ห้องจ่ายยา ห้องตรวจพยาธิกรรม ห้องเอ็กซเรย์ ห้องเวชระเบียน ประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร เป็นบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ทึ่ครบถ้วน สมบูรณ์ ครบวงจร  พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกกรณี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        ชั้นที่  2  เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ประกอบด้วย คลินิกตรวจโรคเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ไขข้อ ห้องบำบัดพิเศษ 20 ห้อง  ห้องฟื้นฟูสภาพ ห้องกิจกรรมบำบัด ห้องธาราบำบัด  และห้องบริหารสมรรถภาพทางกายที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมทันสมัย

       
      

   

   


        ชั้นที่  3  เป็นศูนย์ไตเทียม  ประกอบด้วย หน่วยบริการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม  จำนวน 20 เครื่อง และหน่วยทันตกรรม จำนวน 20 ห้อง ตรวจให้บริการทันตกรรมทั่วไป ตลอดจนทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา


       
       ชั้นที่  4  เป็นศูนย์โรคหัวใจ ประกอบด้วย ห้องตรวจวินิจฉัย โรคหัวใจด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ห้องตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและปอด และมีทีมอายุรแพทย์ศัลยแพทย์โรคหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ การสวนหัวใจ การขยายเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจด้วยบอลลูน การรักษาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ การผ่าตัดโรคเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ และการผ่าตัดโรคหัวใจอื่น ๆ และศูนย์ตรวจรักษาพิเศษแบบผสมผสานต่าง ๆ

       
       ชั้นที่  5  เป็นศูนย์วิจัยทางการแพทย์ ห้องสัมมนาและห้องประชุม ประกอบด้วย  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ ห้องสมุด ห้องสัมมนาและห้องประชุมที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และส่วนลานจอดรถ ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5  สามารถจอดรถได้ประมาณ 300 คัน
   

     กองทัพอากาศและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ ณ พื้นที่ด้านหลังของ อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547

                    

  <<- BACK
     รายการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
  เครือข่ายกาญจนาภิเษก
  คลังปัญญาไทย
  มูลนิธิชัยพัฒนา
    จำนวน  3  เรื่อง   [ 1 ]
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง