ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
 
 • ผู้บริหาร
 •  

  ๑. นาวาอากาศเอก ทิพย์ นาถสุภา

  ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๑ - ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖

  ๒. พลอากาศตรี เจือ ปุญโสนี

  ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖ - ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๗
  ๓. นาวาอากาศโท - พลอากาศตรี ตระกูล ถาวรเวช รักษาราชการ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๗ - ๑ มกราคม ๒๕๐๐
  ๑ มกราคม ๒๕๐๒ - ๑ มกราคม ๒๕๐๓
  ๔. พลอากาศจัตวา สดับ ธีระบุตร ๑ มกราคม ๒๕๐๐ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑
  ๕. นาวาอากาศเอก - พลอากาศตรี ระวิง สมบูรณวณิชย์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑ - ๑ มกราคม ๒๕๐๒
  ๑ มกราคม ๒๕๐๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗
  รักษาราชการ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘
  ๖. พลอากาศตรี น้อย ปาณิกบุตร ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘ - ๑ เมษายน ๒๕๑๘
  ๗. พลอากาศตรี เทอญ สุขะเนนย์ ๑ เมษายน ๒๕๑๘ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๐
  ๘. พลอากาศตรี ประสาน ดารานนท์ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๒
  ๙. พลอากาศตรี จีรัง จุลชาต ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๓
  ๑๐. นาวาอากาศเอก - พลอากาศตรี ประกอบ บุรพรัตน์ รักษาราชการ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔
  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
  ๑๑. พลอากาศตรี กิตติ เย็นสุดใจ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
  ๑๒. พลอากาศตรี ธวัชชัย เฟื่องวุฒิราญ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓
  ๑๓. พลอากาศโท สมโมทย์ โยธะพันธุ์ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
  ๑๔. พลอากาศตรี สญชัย ศิริวรรณบุศย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗
  ๑๕. พลอากาศตรี อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙
  ๑๖. พลอากาศตรี ชวัช ชูธงชาติ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑
  ๑๗. พลอากาศตรี ธีระ ตั้งตรงจิตต์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
  ๑๘. พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
  ๑๙. พลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
  ๒๐. พลอากาศตรี ยงยุทธ วงศ์เลิศวิทย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘
  ๒๑. พลอากาศตรี อภิชาติ โกยสุขโข ๑ เมษายน ๒๕๔๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
  ๒๒. พลอากาศตรี ศรีชัย ชัยพฤกษ์ ๑ เม.ย. ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
  ๒๓. พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
  ๒๔. พลอากาศตรี สุชิน บุญมา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
  ๒๕. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  ๒๖. พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
  ๒๗. พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
   

  <<- BACK