ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา celecoxib 200 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ CAP
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา clopidogrel 75 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน ๕๔๓,๐๐๐ TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา epoetin alfa ๔๐๐๐ iu๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr จำนวน ๑๒,๕๐๐ SYRINGE
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดขดลวดพร้อมอุปกรณ์สำหรับปล่อยชนิดปลดได้ จำนวน 5 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injectioninfusion, 1 vial จำนวน 50,600 VIAL (ครั้งที่ 2)
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา mometasone furoate 50 mcg1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน 9,500 BOTTLE
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 451,110 TAB
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา diacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 462,000 CAP (ครั้งที่ 2)
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 269,000 CAP
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา celecoxib 200 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 360,000 CAP
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา manidipine hydrochloride 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 23,800 BOX(100 TAB)
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pregabalin 75 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 379,008 CAP
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 730,000 TAB
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา dutasteride 500 mcg capsule, soft, 1 capsule จำนวน 204,000 CAP
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injectioninfusion, 1 vial จำนวน 50,600 VIAL
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา nicergoline 30 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 411,000 TAB
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Luer Lock System Peritoneal Dialysis Solution For Automatic Machine จำนวน 3 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Complete Oral Nutrition for Diabetic Powder 850 g จำนวน 3,000 CAN
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา desloratadine 5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 468,000 TAB
 (ร่าง)  ประกวดราคาซื้อยา levetiracetam 500 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 289,800 TAB
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE(rDNA) 250 MCGML INJECTION (2.4 ML) จำนวน 900 SYRINGE
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา imatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 180 BOX(60 TAB)
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 446,000 TAB
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา diacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 462,000 CAP
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน 4,200 SYRINGE
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pravastatin sodium 40 mg tablet, 1 tablet จำนวน 15,000 BOX(30 TAB)
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 754,500 TAB
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา epoetin alfa 4000 iu0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr จำนวน 12,130 SYRINGE
 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา 1 เครื่อง จำนวน 36 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ NSS 0.9% INFUSION จำนวน 3 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส HIVHCVHBV โดยวิธี Nucleic acid Amplification testing (NAT) จำนวน 18,500 หลอดทดสอบ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา aflibercept 40 mg1 ml solution for injection, 278 mcl vial จำนวน 300 BOX(1 VIAL)
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดชนิดมีเข็มนำ จำนวน 5 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อแถบวัดระดับน้ำตาลในเลือด (1 PACK = 50 EA) จำนวน 9,000 PACK
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 37 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อแถบวัดระดับน้ำตาลในเลือด (1 PACK = 50 EA) จำนวน 9,000 PACK
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกชนิดในรูมีเกลียวล็อคพร้อมสกรูยึดกระดูกชนิดหัวมีเกลียวล็อค ทำจากโลหะปลอดสนิม จำนวน 38 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงพร้อมสกรูยึดแบบมีหัวล็อคและโลหะดามกระดูก พร้อมสกรูยึดทำจากโลหะปลอดสนิมและไทเทเนียม จำนวน 44 รายการ
 
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG FILM COATED TABLET จำนวน 10,000 BOX(30 TAB)
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE(rDNA) 250 MCGML INJECTION (2.4 ML) จำนวน 900 SYRINGE

24/09/2562
24/09/2562
17/09/2562
17/09/2562

10/06/2562
23/04/2562

27/03/2562

27/03/2562

26/03/2562
22/03/2562
18/03/2562
18/03/2562
18/03/2562
15/03/2562
15/03/2562
15/03/2562

 7/03/2562
22/02/2562

 1/02/2562
21/12/2561
19/12/2561
17/12/2561
14/12/2561
14/12/2561
13/12/2561
13/12/2561

12/12/2561
12/12/2561
 6/12/2561

28/11/2561

27/112561
13/11/2561

 2/11/2561
 2/11/2561
30/10/2561
30/10/2561
30/10/2561
19/10/2561

12/10/2561

 5/10/2561
 5/10/2561
-


จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]