การจัดการความรู้และวิชาการ
 
องค์ความรู้ อายุรกรรม
 
องค์ความรู้ ศัลยกรรม
 
องค์ความรู้ สูตินรีเวชกรรม
 
องค์ความรู้ กุมารเวชกรรม
 
องค์ความรู้ โรคหัวใจ
 
องค์ความรู้ โรคไต
 
องค์ความรู้ โสต ศอ นาสิก
 
องค์ความรู้ จักษุกรรม
 
องค์ความรู้ ออร์โธปิดิกส์
 
องค์ความรู้ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
องค์ความรู้ โรคมะเร็ง
 
องค์ความรู้ ทันตกรรม
 
องค์ความรู้ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
 
ประชุมวิชาการ
 
โครงการอบรมวิชาการ Update Intensive Care in Cardio-thoracic Patients
 
Download เอกสาร
 
แบบประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. รอบที่ 1 ประเภท KM-2560
 
การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม แบบฟอร์ม 1
 
แบบรายงานผลการดำเนินกลุ่มปี 58 แบบฟอร์ม 2
 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 
Contact
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
งานพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย วิชาการ  การจัดการความรู้    ประชุมวิชาการ  โครงการอบรมวิชาการ Update Intensive Care in Cardio-thoracic Patients  
  โครงการอบรมวิชาการ Update Intensive Care in Cardio-thoracic Patients   
หัวข้อย่อย   
 

       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกองการพยาบาลและศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เล็งถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยและปัญหาดังกล่าวจึงจัดการอบรมวิชาการ “Update Intensive Care in Cardio-Thoracic Patients” ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความเข้าใจแก่บุคลากรทางการพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

           กำหนดการอบรมบุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
                  Update Intensive Care in Cardio-thoracic Patients
                                    วันที่ ๑๑ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
                    
ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า ฯ  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]  
เนื้อหา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด  11 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]