ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 •  

  ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.   นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร. 0 2534 7913-6 ,2-7913-6 **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**

   
  ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1

  บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30

  นัดหมายล่วงหน้า : เวลา 1300 - 1600 โทร. 0 2534 7913-6 ,โทร.ภายใน 2 7913-6

  ปรับปรุงข้อมูล :  27/07/2562 10.00

  คลินิก|โรค

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัสบดี

  ศุกร์

  เสาร์

  อาทิตย์

  โรคไต
  พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
  น.ต.หญิง นพนิต พัฒนชัยวิทย์
  น.ต.หญิงสุรีย์ อยู่วรรณกุล
  น.อ.พงศธร คชเสนี
  พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
  ร.ท.กำปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์
  น.ต.หญิงสุรีย์ อยู่วรรณกุล
  ร.ท.หญิงกมลวรรณ ภัคโชตานนท์  -
  โรคไขข้อ
  ร.ท.ธนวรรธน์ เครือคล้าย

  พล.อ.ต.เอนก ไสวเสวี

   -  -  - - -

  โรคหัวใจ

  น.อ.วรงค์ ลาภานันท์
  ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
  ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์ (งดออกเดือนก.ค.-ต.ค.62)
  พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา
  น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
  พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา 
  น.อ.หญิงพัชรินทร์ ค้าของ
  (สัปดาห์ที่ 2,4)
  น.ท.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
  น.ท.วิทยา จักรเพ็ชร์
  น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
  น.อ.ชวลิต ดังโกสินทร์
  ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
  ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  (งดออกเดือนก.ค.-ต.ค.62)
  -  น.ท.ธวัชชัย นามวงศ์
  น.ท.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
  ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  พญ.สุทัตตา ไพบูลย์ศิลป์
  (ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  *เริ่มนัดเดือน ต.ค.62)

  โรคทางเดินอาหาร

  ร.อ.หญิงเพ็ชชรี พลมณี

  น.ต.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร

  น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล
  พญ.นพมาศ แก้วเขียว
  น.อ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา  -
  โรคติดเชื้อ -
  น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
  น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
  นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์
  -
  น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ  -
  โรคระบบประสาท น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  - น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  -  - น.ท.หญิงกาญจนา ปิยะตานนท์  -
  จิตเวช,
  อายุรแพทย์ทั่วไป
  น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ -  -
  น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ
   - น.ต.อานนท์ ธรรมนุรักษ์กิจ  -
  โรคเลือด -
  -
  น.ท.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์  - น.ท.หญิงหทัยรัตน์ เผ่าวิจารณ์
  -
   -
  โรคปอด น.อ.หญิงสุวรรณภา ปโภฎิประภา
  (สัปดาห์ เว้นสัปดาห์)
  -
   - น.อ.เดชพนต์ โลหะนะ  -  -  -
  (พ.เวชศาสตร์ครอบครัว) และผิวหนัง
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.ต.หญิงกฤตยา เรียงจันทร์
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  -
  โรคเบาหวาน,ไทรอยด์ น.อ.พรชัย ประสบวิทยา น.อ.หญิงอุษณีย์ สุนันท์ น.อ.พรชัย ประสบวิทยา น.ท.หญิง สมโชดก ชาครียรัตน์  -  -  -
   -  -  -  -  -  -  -  -

  หมายเหตุ
  วันเสาร์ **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**

  ขั้นตอนการขึ้นสิทธิ์การรักษา

  ท่านที่มีใบนัด มาตรงวันนัด สิทธิ์กรมบัญชีกลาง หรือเงินสด สามารถไปติดต่อที่ห้องตรวจได้เลย
  ท่านที่มาไม่ตรงนัด สามารถติดต่อขึ้นสิทธิ์การรักษาที่ เวชระเบียนชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ หรือเวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ UC และสิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นสิทธิ์การรักษาได้ที่ช่อง 21 - 25 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ขั้นตอนการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม

  1. หยิบบัตรคิว เพื่อรอเรียกวัดความดันโลหิต ( ด้านขวามือประตูทางหน้าห้องตรวจ)

  2 นั่งรอดู-ฟังเรียกหมายเลขเพื่อวัดความดันโลหิต และรับบัตรคิวพบแพทย์

   

  <<- BACK