ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 •  


  คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2

   1.  มาเจาะเลือด เอกซเรย์ ซื้อยา โดยไม่พบแพทย์ ติดต่อ ช่อง 2 และช่อง 3 ไม่ต้องกดคิว

   2.  นัดเจาะเลือด ฉีดยา หรือนัดเอกซเรย์ โดยไม่พบแพทย์ ใช้สิทธิ์เงินสด ติดต่อที่ห้องทำกิจกรรมได้เลย
   
   3.  มีใบนัด
          มาตรงวันนัด  ใบนัดระบุไม่ต้องขึ้นบัตรใช้สิทธิ์เงินสด ติดต่อห้องตรวจตามที่ระบุในใบนัด
                                ขึ้น(VN)ได้ที่ห้องตรวจ
          
         มาตรงวันนัด   ใบนัดระบุไม่ต้องขึ้นบัตรใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการ
                                  (บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง, บริษัทคู่สัญญา) 
                              เตรียมเอกสารแสดงสิทธิ์ (บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง, บริษัทคู่สัญญา) + บัตรประจำตัว
                              ประชาชนและใบนัด ติดต่อ จุดคัดกรองและประเมินอาการ กดบัตรคิวเบอร์ 4 (ใช้บริการที่
                              ช่องเบอร์ 4-6) 
          
        ข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล กดบัตรคิวเบอร์ 2 (ใช้บริการที่ ช่องเบอร์ 7-8)
   
   4.  ไม่มีใบนัด มาไม่ตรงนัด
       ผู้ป่วยเก่า (เคยมาใช้บริการแล้ว)กรอกเอกสารหมายเลข 1 และเตรียมเอกสารตามตัวอย่างแล้วติดต่อจุด
                        คัดกรอง และประเมินอาการ   กดคิวเบอร์ 3 (ใช้บริการที่ช่องเบอร์ 10-14) ข้าราชการ ทอ.
                        ใส่เครื่องแบบ กดบัตรคิวเบอร์ 2
   
   5.  ผู้ป่วยใหม่ (มาใช้บริการครั้งแรก) กรอกเอกสารหมายเลข 2 และ 1 +บัตรประชาชน ติดต่อจุดคัดกรอง
                        และประเมินอาการ     กดบัตรคิวเบอร์ 3    ข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ กดบัตรคิวเบอร์ 2
   
   6.  ผู้ที่ต้องการรับบริการเกี่ยวกับฟันติดต่อขอรับคิวที่ห้องทันตกรรมก่อน แล้วติดต่อจุดคัดกรอง    กดบัตร
                       คิวเบอร์ 2 ข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ กดบัตรคิวเบอร์ 2 
   
   7.  ผู้ป่วยบัตรประกันสังคม และบัตรประกันสุขภาพ ติดต่อขอใช้สิทธิ์ที่ห้องเวชระเบียน 1 ชั้น 1
                   (หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ) หรือห้องเวชระเบียน 2 ประตู 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ  
                   (บริเวณห้องทำบัตรเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ช่อง 21-25)
   
   8.  ต้องการแก้ไขประวัติ เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เตรียมเอกสาร ติดต่อช่องหมายเลข 7
   
   9.  ผู้ที่เคยมาใช้บริการแล้วแต่เป็นบัตรก่อนปี 2545 ให้ปฏิบัติเหมือนผู้ป่วยใหม่
   
   10.  กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน รีบด่วน ส่งห้องห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือติดต่อช่อง 9 ให้ญาติรอบัตร "ด่วน"
  หมายเหตุ 
          
   
       *  เมื่อผู้ป่วยหรือญาติขึ้นสิทธิ์(vn) แล้วกรุณา ตรวจสอบ ห้องตรวจ,ชื่อ , นามสกุล สิทธิ์ในการรับการรักษา ให้ถูกต้อง จะมีผลต่อการสั่งยาโดยแพทย์
   

  <<- BACK
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง