กองศัลยกรรม
 
กองกุมารเวชกรรม
 
กองจักษุกรรม
 
กองอายุรกรรม
 
กองบริการโลหิต
 
กองเภสัชกรรม
 
กองพยาธิกรรม
 
กองโสต ศอ นาสิก
 
กองออร์โธปิดิกส์
 
กองการพยาบาล
 
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
กองสูตินรีกรรม
 
กองทันตกรรม
 
อาคารพิเศษ
 
กองรังสีกรรม
 
โภชนบำบัด
 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
htmlCode

65 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล    กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   
เนื้อหา   
 

            กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เดิมเป็นแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เริ่มก่อตั้งเมื่อ 27 มี.ค.2492  พร้อมกับการก่อตั้งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาปี  2519 ได้ขยายอัตราขึ้นเป็น กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้บริการวิชาชีพทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นพิเศษให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และให้โอกาสนักเรียนในชนบทเป็นอันดับแรก กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ร่วมกับกองแพทยศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่เริ่มโครงการปี  2535 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวตั้งแต่ปี 2543 และหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี 2546 ..

 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 


น.อ.เฉลิมพร  บุญสิริ
 ผอ.กตน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. )

 

 

 อ่านต่อ...
 

   ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
       บุคลากรของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีหลายประเภท หากเป็นข้าราชการทหารจะแบ่งเป็น สัญญาบัตร และประทวน หากเป็นพลเรือนจะแบ่งเป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการแยกเป็นสายวิทยาการหรือบริการ บุคลากรที่มีหน้าที่บริการจะมีภารกิจในการสอนด้วย โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ซึ่งมีทั้งภารกิจในการให้บริการในการรักษาพยาบาล ภารกิจทางทหาร ภารกิจบริหาร หรือเป็นกรรมการคณะต่างๆของโรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหาร มียศทางทหาร ชั้นสัญญาบัตร อาจารย์แพทย์ส่วนหนึ่งยังเป็นอาจารย์แพทย์ใหม่อยู่ในฐานะลูกจ้างชั่วคราวและกำลังรอบรรจุเป็นข้าราชการทหาร  รายละเอียดดังนี้ ...

 อ่านต่อ...
 

หน่วยตรวจสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ
 02-5347219

 

 

 
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]