ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อ: กองเภสัชกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
 
การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy
บริการประชาชน
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร)
 
งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ
 
เวลาเปิดให้บริการ
 
แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
 
วารสารทางการแพทย์...โอสถติดปีก
 
facebook WingofPharma
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
องค์การเภสัชกรรม
 
สภาเภสัชกรรม
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
   ถาม-ตอบ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ...ใช้ยา โดยเภสัชกร

 

 
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเภสัชกรรม    งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย  การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy  
  การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy   
เนื้อหา   
 

     ได้วางมาตรฐานงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยวางระบบให้เภสัชกรส่งมอบยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยากับผู้ป่วยทุกราย และให้บริการคำปรึกษาแนะนำตลอดจนสาธิตการบริหารยาที่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยในห้องที่จัดแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ


ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารระบบยาอย่างเต็มรูปแบบ


ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยแพทย์สั่งยาผ่านคอมพิวเตอร์ และห้องยาทำการพิมพ์ใบจัดยาและฉลากจาก
คอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อจัดและจ่ายยา
ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยใน มีการบันทึกข้อมูลการสั่งยาของแพทย์ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำ Drug
Profile ให้แก่ผู้ป่วย โดยจ่ายยาเม็ดเป็นแบบครั้งละ 3 วัน (Three-day dosing) และจ่ายยาฉีดแบบวันละครั้ง (One-day dosing)
ระบบการจัดการบริหารคลังยา ตัดจ่ายยาจากคลังยาแบบ real-time
ระบบคิวอัตโนมัติ ใช้เพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าห้องจ่ายยา และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ

ศูนย์เตรียมยาเคมีบำบัด

     ริเริ่มงานรวมศูนย์เตรียมยาเคมีบำบัดโดยเภสัชกร ตามมาตรฐาน GTOPP สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เตรียมยาเคมีบำบัดบริเวณหอผู้ป่วย 10/2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการส่งบุคลากรไปอบรมและดูงานเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และจัดเตรียมสถานที่ (Clean Room) อุปกรณ์ และตู้ผสมยาเคมีบำบัด (Isolator)


 

จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]