โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ตกงาน หรือว่างงาน อย่าตกใจ

ผู้ประกันตน #ตกงาน หรือว่างงาน อย่าตกใจ ประกันสังคมพร้อมให้ความคุ้มครอง

 • สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานว่า ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงานจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม และยังได้รับความคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน แต่ต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ทั่วประเทศภายใน 30 วันหลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน โดยเพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบทาง http://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขึ้นทะเบียน และรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางาน

เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศที่ท่านสะดวก ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิต้องรายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้ง

- กรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างนั้น จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงาน #อัตราร้อยละ50ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

- กรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน #อัตราร้อยละ30ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ตายไม่เนื่องจากการทำงาน,คลอดบุตร,สงเคราะห์บุตร,ชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งเงินสมทบได้หลายช่องทาง

สอบถามข้อมูลโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------

 

 
รู้กันหรือยัง? ประกันสังคม ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง
 • #กรณีทุพพลภาพ

  ✔ กรณีทุพพลภาพร้ายแรง รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
  ✔ กรณีทุพพลภาพไม่ร้ายแรง
  - รพ.รัฐบาล จ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงตามจำเป็นและสมควร
  - รพ.เอกชน
  ผู้ป่วยนอก จ่ายให้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท
  ผู้ป่วยใน จ่ายให้เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท
  ค่ารถและค่าบริการทางการแพท์ย์ จ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
  เสียชีวิตได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท

  #กรณีเสียชีวิต

✔ ผู้จัดการศพขอค่าทำศพได้ 40,000 บาท
✔ เงินสงเคราะห์ ( มีชื่อระบุอยู่ในหนังสือระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต )
- ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน
หากผู้เสียชีวิตจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน
- ได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน
หากผู้เสียชีวิตจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ไม่ 120 เดือนขึ้นไป

# กรณีคลอดบุตร

✔ เบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
✔ ได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น)

#กรณีสงเคราะห์บุตร

✔ ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์
✔ ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 คน

# กรณีชราภาพ

✔ บำนาญชราภาพ
- ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
- ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับการปรับเพิ่มบำนาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5

✔ บำเหน็จชราภาพ
- ถ้าจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ
- ถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ + ผลประโยชน์ตอบแทนที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

# กรณีว่างงาน

✔ มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
✔ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน
✔ กรณีที่ถูกเลิกจ้าง รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน
✔ กรณีลาออก รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30
✔ กรณีที่ว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปีจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน
✔ กรณีว่างเงินเพราะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปีจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน


 
สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

--------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิการผ่าตัดปลูกอวัยวะในระบบประกันสังคม
 • สิทธิการผ่าตัดปลูกอวัยวะในระบบประกันสังคม

---------------------------------------------------------------------------

 

 
ผู้ประกันคนตรวจสุขภาพได้ทุก รพ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ประกันคนตรวจสุขภาพได้ทุก รพ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-----------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ สิทธิประกันสังคม เป็นอย่างไร

มาดูกันความแตกต่างระหว่าง... "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) กับ สิทธิประกันสังคม" เป็นอย่างไร...

 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของคนไทยที่รัฐจัดให้
 • "สิทธิประกันสังคม" เป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมผ่านนายจ้าง

------------------------------------------------------------------------

 
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

สิทธิประกันสังคม เช็คกับผมได้นะค้าบบบ  เช็คได้แล้วที่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ทั่วประเทศ

 • เช็คสิทธิรักษาพยาบาล
 • เช็คเงินสะสมประกันสังคม (กรณีชราภาพ)

       ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เสียบเข้าที่ตู้ก็สามารถเลือกรายการที่ท่านต้องการใช้บริการได้เลย ไม่เพียงแต่เช็คสิทธิประกันสังคมเท่านั้น แต่ยังมีบริการด้านอื่นๆให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้อีกหลากหลายรายการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ว่างงานแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้เงินชดเชยจากประกันสังคม
 • ใครที่ยังงง ๆ ว่าว่างงานแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้เงินชดเชยจากประกันสังคม เชิญทางนี้เลยค่ะ

     คุณ “มือทอง” สมาชิก Pantip ได้มาแชร์ข้อมูลและแนวทางหลังจากได้ไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานมา ว่าต้องไปขึ้นทะเบียนเมื่อใด? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ต้องไปยื่นที่ไหน? และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง? เรียกได้ว่าแชร์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแบบละเอียดยิบ ใครที่สนใจหรืออยู่ในช่วงที่ต้องไปขึ้นทะเบียนว่างงาน ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ

-------------------------------------------------------------------

 
ทราบกันรึยังเอ่ย? ค่าตรวจ-ฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท
 • ทราบกันรึยังเอ่ย? เดี๋ยวนี้เราจ่ายค่าตรวจ-ฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาทแล้วนะคะ โดยเราจะจ่ายตามอายุครรภ์ ดังนี้ 
  • ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 500 บาท
  • ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 300 บาท
  • ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 200 บาท

แต่คุณแม่จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยนำใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์มาเบิกเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศอีกทีนะคะ

--------------------------------------------------------------------------------

 
ถามมา อยากตอบ
 • A : ผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม หากจ่ายเงินสมทบไม่
       น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน และมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
  • ทั้งนี้ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกมากกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปี ก็ถือว่ายังมีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง โดยผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีลาออกจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

--------------------------------------------------------------------------------

 
ค่ารักษาทันตกรรม...ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีสิทธิคงเหลือหรือไม่?
 • เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทันตกรรม ทั้งขูดหินปูน, อุด, ถอน, และผ่าฟันคุด ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่หลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีสิทธิคงเหลือหรือไม่? ซึ่งแอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile ของประกันสังคม ช่วยคุณได้ เพราะมีฟังก์ชันให้คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่รายการ 'ค่ารักษาทันตกรรม' ก็จะทราบยอดคงเหลือที่สามารถใช้ได้ เห็นไหมคะว่าสะดวกสุดๆ ใครที่ยังไม่มีแอปฯ นี้ อย่ารอช้าต้องรีบไปดาวน์โหลดกันแล้วนะคะ

ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้

---------------------------------------------------------------------------------

 
ปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้น
 • หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรปรับเพิ่มบ้างก็มาดูกันเลยค่ะ
  • เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่างๆ เป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน (เดิม 60% ของค่าจ้างรายเดือน)
  • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี (เดิมไม่เกิน 15 ปี)
  • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิต/สูญหายมีกำหนด 10 ปี (เดิมกำหนด 8 ปี)
  • ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน (เดิมจ่ายเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถมาทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน)

--------------------------------------------------------------------------------

 
อยากเช็กยอดเงินสะสมประกันสังคมต้องทำยังไง?
 • อยากเช็กยอดเงินสะสมประกันสังคมต้องทำยังไง? ไม่ยากเลยค่ะ แค่ดาวน์โหลดแอปฯ SSO Connect Mobile ก็เช็กได้แล้ว! นอกจากเช็กยอดเงินสะสมแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าอยากรู้ว่าแอปฯ นี้สารพัดประโยชน์ขนาดไหน ต้องลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูแล้วค่ะ!

ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้

-----------------------------------------------------------------------------

 
บุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาท

รู้หรือยังคะ? ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ เราจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาท ต่อเดือนต่อคน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้สามารถเลี้ยงดูลูกน้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 • โดยตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ เราจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 พร้อมกับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนธันวาคม 2561 อีก 600 บาท ให้กับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือคงสภาพความเป็นผู้ประกันตนอยู่
 • หากใครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 เลยค่ะ

------------------------------------------------------------------------------

 

 
สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ #กรณีว่างงาน

ใครที่ถูกเลิกจ้าง / สิ้นสัญญา / ลาออก แต่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 15 เดือน ก็สบายใจได้ เพราะในช่วงที่คุณกำลังหางานใหม่ เรามีเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ พร้อมดูแลคุณ! โดยสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ #กรณีว่างงาน มีดังนี้

#กรณีถูกเลิกจ้าง : ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง โดยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น มีเงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท หรือถ้ามีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ก็จะได้เงินเดือนที่คิดจากฐานไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งก็คือ 7,500 บาท

#กรณีลาออกหรือสิ้นสัญญาจ้าง : ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้าง โดยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทเช่นกัน เช่น มีเงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

นอกจากนี้ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

 
ลาออกจากงาน สามารถส่งเงินสมทบเองได้นะ!
 • รู้มั้ยคะว่าถ้าลาออกจากงานบริษัทมาประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่ยังอยากได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสังคมประกันอยู่ สามารถส่งเงินสมทบเองได้นะ! เพียงแค่มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 39 หรือเรียกง่ายๆ ว่าประกันตนภาคสมัครใจ

ผู้ที่จะสมัครได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงิน 432 บาท/เดือน แล้วจะได้รับการคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต

สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
อย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วัน

A: ใครที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะคุณยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนอยู่ แต่ต้องไม่ลืมไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (https://empui.doe.go.th) หรือที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน  โดยมีข้อแม้ว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน และต้องมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์นะคะ

      ลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าลืมนำเอกสารต่างๆ ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ต้องใช้สามารถดูได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ >> http://bit.ly/2TUehyr

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงานนะคะ!

-------------------------------------------------------------------------------------------

 
รักษาต่างโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือเปล่า?
 • A: ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิฯ เท่านั้น เราถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ก็มีบางกรณีที่สามารถใช้สิทธิรักษาในโรงพยาบาลอื่นได้ จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

#เจ็บป่วยฉุกเฉิน : หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเราจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงให้ค่ะ

#คลอดบุตร : คุณแม่สามารถใช้สิทธิที่สถานพยาบาลใดก็ได้ โดยสำรองจ่ายไปก่อนแล้วยื่นเรื่องเบิกตามหลักเกณฑ์ แต่ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตรนะคะ
#ทำฟัน : ผู้ประกันตนสามารถทำฟันที่โรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมแห่งไหนก็ได้ ยิ่งเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตกลงร่วมกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว คุณสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเลยค่ะ (วงเงิน 900 บาท/ปี)

หากอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 เลยค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

 
Review ใช้ประกันสังคมตรวจสุขภาพ ก็ฟรีนะ

     การตรวจร่างกายกับประกันสังคมมีตั้งแต่การตรวจร่างกายทั่วไป เช่น การมองเห็น การได้ยิน ตรวจเต้านม ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น แต่ไฮไลต์สำหรับคุณผู้หญิงเลยก็คือการตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะ! แต่ทั้งนี้การตรวจต้องขึ้นอยู่กับเกณฑ์อายุและเพศด้วยนะคะ เพราะอาจจะได้รับการตรวจที่ไม่เหมือนกัน และนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายอีกด้วยว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีกันนะ

-------------------------------------------------------------

 
เปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้ววันนี้
 • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

------------------------------------------------------------------------------

 
ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนโรงพยาบาลได้แล้ววันนี้
 • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม

------------------------------------------------------------------------

 
แอปพลิเคชันเดียว ที่ครอบคลุมทุกสิทธิ์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

      ดาวน์โหลดกันรึยังเอ่ย? ถ้ายังต้องรีบด่วนๆ นะคะ เพราะนี่คือแอปพลิเคชันเดียว ที่ครอบคลุมทุกสิทธิ์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ให้ประกันสังคมเป็นเรื่องง่าย และใกล้ตัวคุณที่สุด ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ถาม-ตอบ ... จ่าย 750 บาททุกเดือน แล้วจะใช้อะไรได้บ้าง

A: หลายคนสงสัย จ่าย 750 บาททุกเดือน แล้วจะใช้อะไรได้บ้าง แบ่งเป็นค่าอะไร วันนี้เราจะมาเฉลยกันค่ะ :)

 • 1. 225 บาท เอาไว้สำหรับดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิ์แล้ว เงินส่วนนี้ไม่ได้รับคืนนะคะ
 • 2. 75 บาท ใช้สำหรับประกันการว่างงานค่ะ พูดง่ายๆ คือ ว่างงานตอนไหน ก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ช่วงที่รอหางานใหม่ได้เลย แต่ถ้าไม่ว่างงาน เงินส่วนนี้ก็จะไม่ได้รับคืนเช่นกันนะคะ
 • 3. 450 บาท ส่วนนี้ใช้เป็นเงินออม และจะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปีค่ะ

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมใช้สิทธิ์เมื่อถึงเวลากันด้วยนะคะ จะได้เป็นเงิน 750 บาทที่คุ้มค่ายังไงล่ะคะ ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ปรับเพิ่มเป็น 600 บาท
 • เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ปรับเพิ่มเป็น 600 บาท
  เริ่มจ่ายตั้งแต่ 31 มกราคม 62 นี้

      พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

      ทั้งนี้การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาทในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้เป็นต้นไป

      ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th 

--------------------------------------------------------------------------------

 
รู้ทันสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างมาตรา 33
 •  รู้ทันสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างมาตรา 33

---------------------------------------------------------------------------

 
   หน้า 1/5