โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
พรบ. มอเตอร์ไซค์ ให้ความคุ้มครองอย่างไร
 • พรบ. มอเตอร์ไซค์ ให้ความคุ้มครองอย่างไร


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
เกิดอุบัติเหตุจากรถรีบแจ้งบริษัทกลาง/บริษัทประกันภัยทันที
 • เกิดอุบัติเหตุจากรถรีบแจ้งบริษัทกลาง/บริษัทประกันภัยทันที
 • ติดต่อ บริษัทกลางฯ 1791 ตลอด 24 ชม. www.rvp.co.th

 
 
ตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นกรมธรรม์ พ.ร.บ. จริง

ประชาชนจะตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นกรมธรรม์ พ.ร.บ. จริง


http://www.rvp.co.th/phony_T_detail.php

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
 
การเบิกประกันภัย พ.ร.บ.

 http://www.rvp.co.th/makingaclaim.php

-------------------------------------------------------------------------

 
เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร-สูญเสียอวัยวะ

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร-สูญเสียอวัยวะ

 • เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ 300,000 บาท "ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง 35,000 บาท"
 • สูญเสียอวัยวะ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 300,000 บาท เป็นไปตามเงื่อนไข ตามอัตราที่กำหนด "ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง 35,000 บาท"
 • โทร. 1791

---------------------------------------------------------------------------

 
เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีบาดเจ็บ-นอนรักษาตัวใน รพ.

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีบาดเจ็บ-นอนรักษาตัวใน รพ.

 • บาดเจ็บ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท "ยกเว้นผู้ขับขี่ ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท"
 • นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถเบิกค่าชดเชยได้ วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน "ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด"

 โทร. 1791

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย

 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ประสบภัยจากรถทุกคน (ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ / ผู้โดยสาร /คนเดินถนน) หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม "พ.ร.บ."
 • โทร. 1791

-----------------------------------------------------------------------------

 
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)

อ่านต่อ--->> http://www.rvp.co.th/ClaimQA.php

--------------------------------------------------------------------------------

 
วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน  30,000 บาท
2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
    1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น 35,000 บาท

หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ  (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต

 • ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย
 • กรณีบาดเจ็บ  จ่ายค่ารักษาพยาบาล  สูงสุดไม่เกิน    80,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร จ่าย  300,000 บาท/คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด) จ่าย 200,000 - 300,000 บาท/คน
 • กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายค่าชดเชย 200 บาท / วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)

 
รู้จักประโยชน์ของ พรบ. เบิกอะไรได้บ้าง คุ้มครองแค่ไหน เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุ
 • คนที่ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ ทุกปีสิ่งที่เราจะต้องไปทำก็คือการต่อภาษี และต่อ พรบ. ซึ่งสำหรับบางคนอาจจะมีความสงสัยต่อป้ายภาษีน่ะเข้าใจ แต่ พรบ. ว่าต่อไปทำไมไม่เคยได้ใช้ประโยชน์สักที เปลืองเงินเปล่า ๆ

 

 
สิทธิจากการคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ของรถ

นำความรู้มาฝาก

 • เวลาเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ การรักษาพยาบาลลำดับแรก คือ ต้องใช้สิทธิจากการคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ของรถก่อนทุกครั้ง

ที่มา : คปภ.

---------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หน้า 1/2