โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 
 
 

           สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ย้ำ ผู้ประกันตนควรยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลา 1 ปี หากพ้นกำหนดหมดสิทธิทันที


          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำเตือนผู้ประกันตนที่ต้องการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีนั้น ๆ ยกเว้นกรณีว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนต้องยื่นเรื่องพร้อมกับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ซึ่งสำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน

          ในกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ สามารถยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาหรือวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน กรณีคลอดบุตร นับตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาหรือวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน กรณีคลอดบุตร นับตั้งแต่วันที่คลอดบุตรที่ระบุในสูติบัตร กรณีทุพลภาพ นับตั้งแต่วันที่แพทย์สิ้นสุดการรักษาและมีความเห็นว่าเป็นผู้ทุพลภาพซึ่งระบุในใบรับรองแพทย์ ส่วนกรณีตาย นับจากวันที่เสียชีวิตที่ระบุในใบมรณะบัตร

          สำหรับกรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ จะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี และขอรับประโยชน์ได้คราวละไม่เกิน 2 คน ส่วนกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะติดต่อขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ประกันตนจะต้องติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนใน 1 ปี   นับจากวันที่มีสิทธิ ขอให้ลูกจ้างผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเมื่อมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใด ให้รีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน ระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง

          ทั้งนี้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณีได้ ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และให้ตรวจสอบเอกสารที่จะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
......................................................................

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง/www.sso.go.th

 
 
   หน้า 6/6