โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก
  • สนง.ประกันสังคม ได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคต่าง ๆ จนสิ้นสุดการรักษาเพียงแค่ผู้ประกันตนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ รวมถึงโรคเรื้อรังจำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง

---------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 117 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (13/3/2561)
 ประกันสังคมให้สิทธิตรวจสุขภาพและป้องกันโรค (13/3/2561)
 ประกันสังคมทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย (13/3/2561)
 เมื่อใด จึงจะได้สิทธิประกันสังคม (8/3/2561)
 สิทธิประกันสังคมควรรู้ กรณีเสียชีวิต (8/3/2561)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตผู้ประกันตนมีสิทธิทุกที่ (8/3/2561)
 ผู้รับประโยชน์ทดแทน กรณีตาย (7/3/2561)
 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน (7/3/2561)
 สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานที่ผู้ประกันตนจะได้รับ (5/3/2561)
 ผู้ประกันตนยื่นคำขอประโยชน์ทดแทนได้ที่ใด? (2/3/2561)
จำนวน 129 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  7  8  9  10 11  12  13  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง