โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานแก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการแก่กองทัพอากาศและโรงพยาบาลทหารอากาศ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยเป็นชื่อโรงพยาบาลทหารอากาศว่า “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ” และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชทานชื่อให้แก่มูลนิธิที่กองทัพอากาศจัดตั้งขึ้น เพื่อหาทุนสร้างพระบรมรูป อาคารรักษาพยาบาล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ว่า“มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ” และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่ออาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดอาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๘

     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

      โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ วิชาการ การเรียนการสอน และการผลิตบุคลากรวิชาชีพแพทย์ และพยาบาล เป็นผลให้การบริการรักษาพยาบาลเจริญก้าวหน้าในระดับแนวหน้าของประเทศ อีกทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละและทุ่มเมแรงกายแรงใจปฏิบัติงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อของโรงพยาบาล

      เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยเป็นชื่อของโรงพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ประดิษฐานเหนือสัญลักษณ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎมีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานแก่บุคลากรของกองทัพอากาศและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ อย่างหาที่สุดมิได้ 


  Hits: 651 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี (5/5/2552)
 มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/5/2552)
 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (25/3/2558)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง