โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ

กองทัพอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547

 


  นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ   เมื่อ 12 สิงหาคม 2547   ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันมีคุณอเนกอนันต์ต่อปวงชนชาวไทยและเนื่องจากความแออัดของผู้มาใช้บริการภายในอาคารคุ้มเกล้าฯ  ซึ่งเป็นอาคารที่เปิดให้บริการตรวจรักษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528   กองทัพอากาศจึงได้จัดโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   โดยจะเป็นอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ทันสมัยล่าสุดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบครบวงจรพร้อมทั้งจะเป็นศูนย์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการทางการแพทย์ แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป  ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับพระราชานุญาตโปรดเกล้าฯ รับโครงการนี้อยู่ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารหลังใหม่นี้ว่าอาคาร "คุ้มเกศ"  ซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งว่าอาคาร   หลังนี้ทำหน้าที่ ปกป้อง คุ้มครองเหล่าพสกนิกรของพระองค์และนามนี้จะเป็นอาคารที่ตั้งเคียงคู่กับ อาคารคุ้มเกล้าฯ ตลอดไป 


   


   


   


 
  องค์ประกอบอาคาร

     อาคารคุ้มเกศ   เป็นอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สูง 6ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 26,900 ตารางเมตร ประกอบด้วย
       
      ชั้นใต้ดิน  เป็นส่วนของคลังพัสดุและห้องเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้าสำรอง ระบบปรับอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบน้ำประปา และระบบดับเพลิง

    ชั้นที่  1  เป็นศูนย์บริการผู้ป่วยนอก ห้องจ่ายยา ห้องตรวจพยาธิกรรม ห้องเอ็กซเรย์ ห้องเวชระเบียน ประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร เป็นบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ทึ่ครบถ้วน สมบูรณ์ ครบวงจร  พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกกรณี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ชั้นที่  2  เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ประกอบด้วย คลินิกตรวจโรคเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ไขข้อ ห้องบำบัดพิเศษ 20 ห้อง  ห้องฟื้นฟูสภาพ ห้องกิจกรรมบำบัด ห้องธาราบำบัด  และห้องบริหารสมรรถภาพทางกายที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมทันสมัย

     
    

 

 


      ชั้นที่  3  เป็นศูนย์ไตเทียม  ประกอบด้วย หน่วยบริการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม  จำนวน 20 เครื่อง และหน่วยทันตกรรม จำนวน 20 ห้อง ตรวจให้บริการทันตกรรมทั่วไป ตลอดจนทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา


     
     ชั้นที่  4  เป็นศูนย์โรคหัวใจ ประกอบด้วย ห้องตรวจวินิจฉัย โรคหัวใจด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ห้องตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและปอด และมีทีมอายุรแพทย์ศัลยแพทย์โรคหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ การสวนหัวใจ การขยายเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจด้วยบอลลูน การรักษาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ การผ่าตัดโรคเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ และการผ่าตัดโรคหัวใจอื่น ๆ และศูนย์ตรวจรักษาพิเศษแบบผสมผสานต่าง ๆ

     
     ชั้นที่  5  เป็นศูนย์วิจัยทางการแพทย์ ห้องสัมมนาและห้องประชุม ประกอบด้วย  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ ห้องสมุด ห้องสัมมนาและห้องประชุมที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และส่วนลานจอดรถ ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5  สามารถจอดรถได้ประมาณ 300 คัน
 

   กองทัพอากาศและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ ณ พื้นที่ด้านหลังของ อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547

                  

  Hits: 2424 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (24/7/2560)
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (5/5/2552)
 มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/5/2552)
 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (25/3/2558)
 อาคารคุ้มเกศ (หนังสือประวัติอาคารคุ้มเกศ) (4/7/2557)
 พิธีเปิดอาคารคุ้มเกศ (6/3/2558)
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์มะเร็งและอาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (6/3/2558)
 พิธิเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง (24/7/2560)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง