โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Link ที่เกี่ยวข้อง: follow on facebook

     มูลนิธิคุ้มเกล้าฯในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ  10  กันยายน  2522 ตามหมายเลขทะเบียนที่ 1245 ในวาระเริ่มแรกนั้น มีพลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ เป็นประธานกรรมการและนาวาอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการและได้ดำเนินการจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารคุ้มเกล้าฯ  จนเป็นผลสำเร็จ สามารถระดมทุนได้กว่า
600 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากคนไทยทั้งประเทศ... อ่านต่อ


 
          เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน ในการจัดหาทุนสร้างอาคาร "คุ้มเกล้าฯ"  กองทัพอากาศ จึงได้มีหนังสือ      ที่  0375/2829    ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์  2522       ถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลฯพระกรุณาว่า  ในการจัดหาทุนสำหรับใช้ในการสร้างพระบรมรูปและอาคาร  "คุ้มเกล้าฯ"  สมควรจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อรับบริจาค  โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินบริจาคและดอกผลไปดำเนินการ  และเพื่อให้ชื่อมูลนิธิสอดคล้องกับนามอาคารที่ได้รับพระราชทาน จึงใคร่ขอพระราชพระกรุณาให้มูลนิธิอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม  2522  สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่  รล  0002/5149   แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อมูลนิธิว่า  "คุ้มเกล้าฯ"  และทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
  

 
          ดังนั้น มูลนิธิคุ้มเกล้าฯในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ  10  กันยายน  2522  ตามหมายเลขทะเบียนที่ 1245 ในวาระเริ่มแรกนั้น มีพลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ เป็นประธานกรรมการและนาวาอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการและได้ดำเนินการจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารคุ้มเกล้าฯ  จนเป็นผลสำเร็จ สามารถระดมทุนได้กว่า 600 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากคนไทยทั้งประเทศ        รูปแบบของการหารายได้มีหลายแบบแต่ที่นับว่าโด่งดังและช่วยให้ระดมทุนทรัพย์ได้เพียงพอ ก็คือ การออกสลากการกุศลบำรุงมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ซึ่งเป็นสลากการกุศลที่มีรูปแบบแปลกใหม่ในยุคนั้น ทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ประชาชน
  
         ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2522  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
   1.  สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   2.  ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชื่ออาคาร“คุ้มเกล้าฯ” และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น
   
3.  ทำนุบำรุงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอาคาร “คุ้มเกล้าฯ”
   4.  สงเคราะห์ผู้ป่วย
   5.  ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
  
6.  ส่งเสริมกิจการทุกชนิดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชให้ดีขึ้น อาทิ 
          จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ การปลูกสร้างที่จำเป็น
  
7.  ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่ 171
          ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตบางเขน  (ปัจจุบันเป็นเขตสายไหม) กรุงเทพมหานคร


                               
                          

  Hits: 3843 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (24/7/2560)
 74 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. (23/1/2556)
 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (25/3/2558)
 e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี (5/5/2552)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง