โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ผู้บริหาร

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

๑. นาวาอากาศเอก ทิพย์ นาถสุภา

๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๑ - ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖

๒. พลอากาศตรี เจือ ปุญโสนี

๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖ - ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๗
๓. นาวาอากาศโท - พลอากาศตรี ตระกูล ถาวรเวช รักษาราชการ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๗ - ๑ มกราคม ๒๕๐๐
๑ มกราคม ๒๕๐๒ - ๑ มกราคม ๒๕๐๓
๔. พลอากาศจัตวา สดับ ธีระบุตร ๑ มกราคม ๒๕๐๐ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑
๕. นาวาอากาศเอก - พลอากาศตรี ระวิง สมบูรณวณิชย์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑ - ๑ มกราคม ๒๕๐๒
๑ มกราคม ๒๕๐๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗
รักษาราชการ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘
๖. พลอากาศตรี น้อย ปาณิกบุตร ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘ - ๑ เมษายน ๒๕๑๘
๗. พลอากาศตรี เทอญ สุขะเนนย์ ๑ เมษายน ๒๕๑๘ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๐
๘. พลอากาศตรี ประสาน ดารานนท์ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๒
๙. พลอากาศตรี จีรัง จุลชาต ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๓
๑๐. นาวาอากาศเอก - พลอากาศตรี ประกอบ บุรพรัตน์ รักษาราชการ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔
๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
๑๑. พลอากาศตรี กิตติ เย็นสุดใจ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
๑๒. พลอากาศตรี ธวัชชัย เฟื่องวุฒิราญ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓
๑๓. พลอากาศโท สมโมทย์ โยธะพันธุ์ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๑๔. พลอากาศตรี สญชัย ศิริวรรณบุศย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗
๑๕. พลอากาศตรี อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙
๑๖. พลอากาศตรี ชวัช ชูธงชาติ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑
๑๗. พลอากาศตรี ธีระ ตั้งตรงจิตต์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
๑๘. พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
๑๙. พลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
๒๐. พลอากาศตรี ยงยุทธ วงศ์เลิศวิทย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘
๒๑. พลอากาศตรี อภิชาติ โกยสุขโข ๑ เมษายน ๒๕๔๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
๒๒. พลอากาศตรี ศรีชัย ชัยพฤกษ์ ๑ เม.ย. ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
๒๓. พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๒๔. พลอากาศตรี สุชิน บุญมา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๒๕. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๖. พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๒๗. พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 ๒๘. พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


  Hits: 4162 Rating( ) ( 15 vote) [Rate it.]