โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    เวชระเบียน

คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2

 1.  มาเจาะเลือด เอกซเรย์ ซื้อยา โดยไม่พบแพทย์ ติดต่อ ช่อง 2 และช่อง 3 ไม่ต้องกดคิว

 2.  นัดเจาะเลือด ฉีดยา หรือนัดเอกซเรย์ โดยไม่พบแพทย์ ใช้สิทธิ์เงินสด ติดต่อที่ห้องทำกิจกรรมได้เลย
 
 3.  มีใบนัด
        มาตรงวันนัด  ใบนัดระบุไม่ต้องขึ้นบัตรใช้สิทธิ์เงินสด ติดต่อห้องตรวจตามที่ระบุในใบนัด
                              ขึ้น(VN)ได้ที่ห้องตรวจ
        
       มาตรงวันนัด   ใบนัดระบุไม่ต้องขึ้นบัตรใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการ
                                (บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง, บริษัทคู่สัญญา) 
                            เตรียมเอกสารแสดงสิทธิ์ (บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง, บริษัทคู่สัญญา) + บัตรประจำตัว
                            ประชาชนและใบนัด ติดต่อ จุดคัดกรองและประเมินอาการ กดบัตรคิวเบอร์ 4 (ใช้บริการที่
                            ช่องเบอร์ 4-6) 
        
      ข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล กดบัตรคิวเบอร์ 2 (ใช้บริการที่ ช่องเบอร์ 7-8)
 
 4.  ไม่มีใบนัด มาไม่ตรงนัด
     ผู้ป่วยเก่า (เคยมาใช้บริการแล้ว)กรอกเอกสารหมายเลข 1 และเตรียมเอกสารตามตัวอย่างแล้วติดต่อจุด
                      คัดกรอง และประเมินอาการ   กดคิวเบอร์ 3 (ใช้บริการที่ช่องเบอร์ 10-14) ข้าราชการ ทอ.
                      ใส่เครื่องแบบ กดบัตรคิวเบอร์ 2
 
 5.  ผู้ป่วยใหม่ (มาใช้บริการครั้งแรก) กรอกเอกสารหมายเลข 2 และ 1 +บัตรประชาชน ติดต่อจุดคัดกรอง
                      และประเมินอาการ     กดบัตรคิวเบอร์ 3    ข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ กดบัตรคิวเบอร์ 2
 
 6.  ผู้ที่ต้องการรับบริการเกี่ยวกับฟันติดต่อขอรับคิวที่ห้องทันตกรรมก่อน แล้วติดต่อจุดคัดกรอง    กดบัตร
                     คิวเบอร์ 2 ข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ กดบัตรคิวเบอร์ 2 
 
 7.  ผู้ป่วยบัตรประกันสังคม และบัตรประกันสุขภาพ ติดต่อขอใช้สิทธิ์ที่ห้องเวชระเบียน 1 ชั้น 1
                 (หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ) หรือห้องเวชระเบียน 2 ประตู 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ  
                 (บริเวณห้องทำบัตรเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ช่อง 21-25)
 
 8.  ต้องการแก้ไขประวัติ เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เตรียมเอกสาร ติดต่อช่องหมายเลข 7
 
 9.  ผู้ที่เคยมาใช้บริการแล้วแต่เป็นบัตรก่อนปี 2545 ให้ปฏิบัติเหมือนผู้ป่วยใหม่
 
 10.  กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน รีบด่วน ส่งห้องห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือติดต่อช่อง 9 ให้ญาติรอบัตร "ด่วน"
หมายเหตุ 
        
 
     *  เมื่อผู้ป่วยหรือญาติขึ้นสิทธิ์(vn) แล้วกรุณา ตรวจสอบ ห้องตรวจ,ชื่อ , นามสกุล สิทธิ์ในการรับการรักษา ให้ถูกต้อง จะมีผลต่อการสั่งยาโดยแพทย์
 

  Hits: 2948 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน (23/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม) (23/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องตรวจทันตกรรม (25/9/2552)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]