โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    เวชระเบียน

คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องตรวจทันตกรรม

กรณี เป็นผู้ป่วยมีนัด

        ให้ยื่นใบนัดพร้อมทั้งใบรับรองสิทธิ (VN)  ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้องตรวจทันตกรรม ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาที แล้วนั่งรอเรียกชื่อ เพื่อซักประวัติ, วัดความดันและรับการตรวจรักษาต่อไป
กรณี เป็นผู้ป่วยไม่มีนัด

       
ให้รับบัตรคิวตรวจรักษาที่ห้องตรวจทันตกรรมก่อน โดยเปิดให้รับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา  07.15 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดคิว หลังจากนั้นผู้ป่วยต้องไปขึ้นใบรับรองสิทธิ (VN) เอง ที่แผนกเวชระเบียนแล้วกลับมายื่นใบรับรองสิทธิ (VN) ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้องตรวจทันตกรรม และนั่งรอเรียกชื่อเพื่อซักประวัติ, วัดความดัน และรับการตรวจรักษาต่อไป
    สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการผ่าฟันคุด , รักษารากฟัน , ใส่ฟันปลอม , รักษาโรคเหงือก , รักษาทันตกรรมสำหรับเด็ก ท่านจะได้รับการตรวจก่อนเพื่อนัดมารับการรักษาในครั้งต่อไป..

  Hits: 1669 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน (23/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม) (23/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2 (24/6/2552)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]